Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Direktivë

Rregullore e Komisionit (EC) Nr.1907/2006 e Parlamentit Europian dhe Këshillit e 18 dhjetorit 2006 mbi Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe restrikcionin e kemikaljeve (REACH), themelimi i Agjencisë evropiane të kemikaljeve, amendimi i Direktivës 1999/45/EC dhe shfuqizimi i Rregullores së Këshillit(EEC) Nr.793/93 dhe Rregullores së Këshillit (EC) Nr.1488/94 si dhe Direktisës së Këshillit 76/796/EEC dhe Direktivës së Komisionit 91/155/EEC, 93/105/EC dhe 2000/21 EC
Direktiva 1999/5/EC e Parlmentit Evropian dhe e Këshillit e datës 9 Mars 1999 mbi pajisjet radio dhe pajisjet e terminalit të telekomunikimeve dhe njohja e ndërsjelltë e konformitetit të tyre
Instalime teleferiku të projektuara për transport njerëzish
Direktiva 2001/16/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 19 marsit 2001 mbi ndërveprimin e sistemit hekurudhor konvencional trans-evropian
Siguria e përgjithshme e produktit
Direktiva 2004/108/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 15 dhjetor 2004 për përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike dhe shfuqizimin e Direktivës 89/336/EEC
Instrumenta matës
Direktiva 2006/42/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 17 majit 2006 për makinerinë, dhe amendimi i Direktivës 95/16/EC (rinovim)
Direktiva 2006/95/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 12 dhjetorit 2006 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve anëtare lidhur me pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit të caktuar (versioni i kodifikuar)
DIREKTIVA 2008/57/EC E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT datës 17 qershor 2008 mbi ndërveprimin e sistemit hekurudhor brenda Komunitetit (rinovim)
Enët e thjeshta nën presion
Pajisje për lëndë djegëse të gaztë
DIREKTIVA 2009/23/EC E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT e 23 prill 2009 për peshoret jo-automatike (versioni kodifikuar)
DIREKTIVA 2009/48/EC E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 18 qershor 2009 mbi sigurinë e lodrave
Direktiva 2013/53 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 nëntor 2013 mbi anije rekreative dhe pajisje ujore personale dhe shfuqizon Direktivën 94/25 / EC
Direktiva 2014/28 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me bërjen në dispozicion në treg dhe kontrollin e eksplozivëve për përdorim civil
Direktiva 2014/29 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2016 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me bërjen të disponueshme në treg të enëve të thjeshta nën presion
Direktiva 2014/30 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike (ripunimi)
Direktiva 2014/31 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me marrjen në dispozicion në tregun e instrumenteve jo-automatike te peshimit
Direktiva 2014/32 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me bërjen disponueshme në tregun të instrumenteve matëse
Direktiva 2014/33 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me ashensorët dhe komponentët e sigurisë për ashensorët (riformulohet)
Direktiva 2014/34 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të shteteve anëtare lidhur me pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese (ripunimi)
Direktiva 2014/35 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me bërjen të disponueshme në treg të pajisjeve elektrike të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit
Direktiva 2014/53 / EU i Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 16 prillit 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me bërjen te disponueshme në treg të pajisjeve radio dhe shfuqizimin e Direktivës 1999/5 / EC
Direktiva 2014/68 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 15 maj 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me bërjen te disponueshme në treg të pajisjeve nën presion
Rregullore e Komisionit (EC) Nr.206/2012 e 6 marsit 2012 në implementim të Direktivës 2009/125 EC të Parlamentit Europian dhe Këshillit në lidhje me kërkesat e ekodizajnit për kondicionerët e ajrit dhe ventilatorët freskues
Rregullore e Komisionit (EC) Nr.278/2009 e 6 prillit 2009 në implementim të Direktivës 2005/32/EC të Parlamentit Europian dhe Këshillit në lidhje me kërkesat e ekodizajnit të shpenzuesve elektrik të pakarikueshëm dhe efiçencën aktive mesatare (teksti relevant me EEA)
Rregullorje (EU) Nr.305/2011 e Parlamentit evropian dhe Këshillit e 9 marsit 2011 duke tërhequr krikteret e harmonizimit të tregut për produktet ndërtimore dhe shfuqizimin e Direktivës së Këshillit 89/106/EEC
Rregullore e Komisionit (EC) Nr.641/2009 e 22 korrikut 2009 në implementim të Direktivës 2005/32/EC e Parlamentit Europian dhe Këshillit në lidhje me kërkesat e ekodizajnit ...
Rregullorja e Komisionit (EU) Nr 66/2014 më datë 14 janar 2014 për zbatimin e Direktivës 2009/125 / EC e Këshillit dhe të Parlamentit Evropian në lidhje me kërkesat e eko-dizajnin për furrat e brendshme, furrat due sistemin e ngrohjes.
RREGULLORJA (EC) Nr 765/2008 E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 9 Tetor 2013 që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikqyrje të tregut në lidhje me marketingun e produkteve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr 339/93
Enë të thjeshta trysnie
Direktiva e Keshilit 88/378/EEC e 3 Maj 1988 per Siguria e lojrave
Direktiva e Keshillit 89/106/EEC ne 21 Dhjetor 1988 per Produkte ndërtimi
Direktiva e Keshillit 89/336/EEC 3 Maj 1989 Kompatibiliteti elektromagnetik (EMC)
Makineria - Siguria e makinerisë: kërkesa thelbësore të përgjithshme të shëndetit dhe sigurisë
Pajisjet mbrojtëse personale (PPE)
Pajisjet mjekësore aktive transplatuese
Pajisjet e gazit
Kompatibiliteti elektromagnetik (Amendim i Direktivës 89/336/EEC)
Tregimi përmes etiketimit dhe informacionit standard të produktit për konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera nga pajisjet shtëpiake
Shpërthyesa për përdorim civil
Pajisje Mjekësore
Direktivë e Këshillit që amendon Direktivën 90/396/EEC (enë të thjeshta presioni), 88/378/EEC (siguria e lojrave), 89/106/EEC (produkte ndërtimi), 89/336/EEC (kompatibiliteti elektromagnetik), 89/392/EEC (makineria), 89/686/EEC (pajisje mbrojtëse personale), 90/384/EEC (instrumenta automatikë të peshimit), 90/385/EEC (pajisje aktive mjekësore të implantueshme), 90/396/EEC (pajisje shtëpiake që djegin lëndë djegëse në gjendje të gaztë), 91/263/EEC (pajisje të terminaleve të telekominukacionit), 92/42/EEC dhe 73/23/EEC
Pajisje mbrojtëse personale (Amendimi i Direktivës 89/686/EEC)
Mjete lundrimi zbavitëse
Kufizime mbi organizimin e shitjes dhe përdorimin e disa substancave dhe përgatitjeve të rrezikshme (Amendimi i 12-të i Direktivës 76/769/EEC)
Paketimi dhe mbetjet e paketimit
Pajisje dhe sisteme të mbrojtjes për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese (ATEX)
Ashensorë
Ndërveprimi i sistemeve hekurudhore ndër-Evropiane të shpejtësisë së lartë
Pajisje mbrojtëse personale (Amendim i Direktivës 89/686/EEC)
Pajisje të trysnisë
Rregulla të përgjithshme për zhvillimin e tregut të brendshëm të shërbimeve postale të Komunitetit dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit
Makineria
Pajisje mjekësore të diagnostikimit "in-vitro"

Directive

Direktiva 2013/53 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 nëntor 2013, në anije rekreative   dhe pajisje personale ujore dhe shfuqizon Direktivën 94/25 / EC

Regulation

Rregullorja (EU) 2016/424 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 9 marsit 2016 për instalimet e teleferikut dhe shfuqizon Direktivën 2000/9 / EC