Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2016/424/EU

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Rregullorja (EU) 2016/424 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 9 marsit 2016 për instalimet e teleferikut dhe shfuqizon Direktivën 2000/9 / EC

Titulli Anglisht

REGULATION (EU) 2016/424 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC

Informacion shtesë

Asnjë informacion i shtuar.