Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Mblidhet Komiteti Teknik, KT-13 i AKS “ KT. për Miniera dhe Minerale” Më datë 20.06.2022 ora...
Mblidhet Komiteti Teknik, KT-13 i AKS “ KT. për Miniera dhe Minerale”

Më datë 20.06.2022 ora 10:00, në sallën e takimeve ne ndërtesën Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësi dhe Tregtisë u mbajt takimi i Komitetit Teknik për për Miniera dhe Minerale nën drejtimin e Kryetarit të KT.MM Prof. Esad Behrami-UP/FSHMN/DK.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-06-22 
19 
23 € 
PDF
Blej
Shkarkimet e shpërhapura që përbëjnë shqetësim të përgjithshëm për sektorët e industrisë - Kualifikimi i burimeve të shkarkimeve të pluhurave nëpërmjet Modelimit të Shpërndarjes të Kundërt (inverse).
English
Published 
2013-01-21 
31 
29 € 
PDF
Blej
Produktet dhe sistemet për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave prej betoni -Përkufizimet Kërkesat -Kontrolli i cilësisë dhe vlerësimi i konformitetit -Pjesa 9 : Parimet e përgjithshme për përdorimin e këtyre produkteve dhe sistemeve
English
Published 
2016-07-13 
31 
29 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rakorderite e tubave prej çeliku te galvanizuar ne te nxehte dhe me saldim gjatesor. me bokull bashkuese per sistemet e ujrave te shkarkimit - Pjesa 3:Permasat dhe kerkesat speciale per sistemet drenazhimit ne ndertimin e anijeve
English
Published 
2016-07-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Brushat me motorr - Pjesa 1: Përkufizimet dhe nomenklatura
English
Published 
2015-02-11 
23 
25 € 
PDF
Blej
Superstruktura e paletës - Manikotat e paletës - Metodat e provës dhe kërkesat e performancës.

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar