Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Programi i Punës 2022
Programi i Punës 2022

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-12-09 
10 
15 € 
PDF
Blej
Ribatina te mbyllura dhe te fshehura me shkaterrim te kunjit te trupit dhe kokes se fshehur -St/St
English
Published 
2013-05-07 
14 
18 € 
PDF
Blej
Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët -Pjesa 5 : Materialet elektroizolues të lidhjeve të tërthorta pa halogjenë
English
Published 
2019-08-29 
10 € 
PDF
Blej
Diagramet e bllokut të besueshmërisë
English
Published 
2013-09-13 
13 
18 € 
PDF
Blej
Fllanxhat dhe pjesët e tyre -Buloneritë -Pjesa 1 : Zgjedhja e bulonerisë
English
Published 
2010-09-22 
10 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Verifikimi fushor i tubove të rinj të kezingut, tubingut dhe të tubove të shpimit me fund pa fileto (ISO 15463 : 2003/Cor 1 : 2009)

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar