Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rreth standardizimit

Standardizimi është një aktivitet i krijues, në lidhje me problemet aktuale dhe ato potenciale, dispozita për përdorim të përbashkët dhe të përsëritshëm, që synojnë arritjen e një shkalle optimale rregulli në një kontekst të dhënë.

Aktiviteti i Standardizimi përfshin proceset e zhvillimit, aprovimin, publikimin dhe aplikimin e standardeve përmes të përmbushjes së parimeve dhe rregullave të punës së standardizimit. Standardet janë zhvilluar dhe publikuar për të shërbyer interesat publike dhe ato janë mjet i fortë për shpërndarjen e informacionit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë midis partnerëve.

Në kushtet e zhvillimit të ekonomisë në BE aktiviteti i standardizimit luan një rol edhe më të rëndësishëm për kompanitë, ndërmarrjet, mjediset akademike dhe shkencore, të organizatave qeveritare dhe jo-qeveritare, laboratorëve, certifikimit dhe organizmave inspektues, duke njohur rëndësinë e standardeve në mbështetje të legjislacionit si një instrument efikas për zhvillimin e prodhimit, tregtimit dhe të shërbimeve, vlerësimit te konformitetit dhe aktivitetet e certifikimit për zbatimin e risive në shkencë dhe zhvillimin e teknologjisë.
 

27 Jun 2013