Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
CEN/TR 15419:2017
Veshje mbrojtëse -Udhëzime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse kimike
Protective clothing - Guidelines for selection, use, care and maintenance of chemical protective clothing
KT-20
2022-05-11
2022-05-11
2022-07-12
ISO/TS 13811:2015
Turizmi dhe shërbimet e lidhura me të -Udhëzime për zhvillimin e specifikimeve mjedisore për intitucionet e akomodimit
Tourism and related services -- Guidelines on developing environmental specifications for accommodation establishments
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 1073-1:2016+A1:2018
Veshje mbrojtëse kundër grimcave të përqëndruara në ajër duke përfshirë ndotjen radioaktive - Pjesa 1: Kërkesat dhe metoda prove për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim) për mbrojtjen e trupit dhe rrugëve të frymëmarrjes
Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 1149-5:2018
Veshje mbrojtëse -Vetitë elektrostatike -Pjesa 5 : Performanca e materialit dhe kërkesat e projektimit
Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 13158:2018
Veshja mbrojtëse -Jelekët mbrojtës e mbrojtëset e trupit e shpatullave për kaloresit -Kërkesat e metodat e provës
Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for equestrian use, for horse riders and those working with horses, and for horse drivers - Requirements and test methods
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 13832-1:2018
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 1 : Terminologjia dhe metodat e provës
Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 13832-2:2018
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 2 : Kërkesat për këpucët rezistente ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike
Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for limited contact with chemicals
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 13832-3:2018
Këpucë mbrojtëse kundra produkteve kimike -Pjesa 3 : Kërkesat për këpucët me shkallë të lartë rezistueshmërie ndaj produkteve kimike në kushtet laboratorike
Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for prolonged contact with chemicals
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 1384:2017
Helmetat per aktivitetet e hipizmit
Helmets for equestrian activities
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 13911:2017
Veshje mbrojtëse për zjarrfikësit -Kërkesat dhe metodat e provave për skufjet për zjarrfikësit
Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 14058:2017
Veshje mbrojtëse -Veshëmbathjet për mbrojtje nga mjediset e ftohta
Protective clothing - Garments for protection against cool environments
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 14126:2003/AC:2004
Veshje mbrojtëse - Kërkesat e performancës dhe metodat e testimit për veshjet mbrojtëse kundër agjentëve infektivë
Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 14225-1:2017
Kostume zhytjeje-Pjesa 1: Komplet veshjeje i njomë -Kërkesa dhe metodat e provës
Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 14225-2:2017
Kostume zhytjeje -Pjesa 2 : Komplet veshjeje hermetike -Kërkesat dhe metodat e provës
Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 14225-3:2017
Kostume zhytjeje -Pjesa 3 : Komplet veshjeje me sisteme ngrohjeje ose ftohje aktive -Kërkesat dhe metodat e provës
Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suit systems and components - Requirements and test methods
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 14325:2018
Veshje mbrojtëse kundra kimikateve -Metodat e provave dhe klasifikimi sipas performancave i materialeve i bashkimeve dhe i tërësive të veshjeve të mbrojtjes kimike
Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 14458:2018
Pajisje personale për mbrojtjen e syrit -Ekran mbrojtës fytyre dhe maskë për përdorim me helmetat e zjarrfikësve dhe helmetat industriale me performancë të lartë që përdoren nga zjarrfikësit, shërbimet e ambulancave të emergjencës
Personal eye-equipment - High performance visors intended only for use with protective helmets
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 172:1994/A1:2000
Mbrojtja vetiake e syve - Filtrat per mbrojtjen nga dielli per perdorim industrial
Personal eye-protection - Sunglare filters for industrial use
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 172:1994/A2:2001
Mbrojtja vetjake e syve - Filtra mbrojtës nga drita verbuese diellore për përdorim industrial
Personal eye protection - Sunglare filters for industrial use
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 342:2017
Veshje mbrojtëse -Tërësitë e veshjeve dhe artikujt e veshmbathjeve për mbrojtjen kundra të ftohtit
Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold

54 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1