Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-3
2024-06-20
2024-06-20
2024-08-20
DS CEN ISO/TR 56004:2020; CEN ISO/TR 56004:2020; ISO/TR 56004:2019
Vlerësim i menaxhimit të inovacionit - Udhëzimi (ISO/TR 56004:2019)
Innovation Management Assessment -- Guidance
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
CEN/TS 12390-9:2016
Prova e betonit të ngurtësuar - Pjesa 9: Rezistenca ndaj ngrirje-shkrirjes me kripëra që heqin akullin - Humbja e materialit në sipërfaqen e betonit
Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance with de-icing salts - Scaling
KT-3
2024-06-20
2024-06-20
2024-08-20
ISO/TS 10020:2022; DS ISO TS 10020:2022
Sistemet e menaxhimit të cilësisë - Menaxhimi i ndryshimeve organizative - Modeli i referencës së procesit
Quality management systems - Organizational change management - Process reference model
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 1015-17:2000/A1:2004
Metoda prove për llaç murature - Pjesa 17: Përcaktimi i përmbajtjes së klorureve të tretshme në ujë të llaçit të freskët
Methods or test for mortar for masonry - Part 17: Determination of water-soluble chloride content of fresh mortars
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 1015-3:1999/A1:2004
Metoda prove për llaç murature - Pjesa 3: Përcaktimi i konsistences së llaçit të fresket (me tavolinën e rjedhshmërisë)
Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table)
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 1015-3:1999/A2:2006
Metoda prove për llaç murature - Pjesa 3: Përcaktimi i konsistences së llaçit të fresket (me tavolinën e rjedhshmërisë)
Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table)
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 1063:1999
Qelqi në ndërtim - Qelqi i sigurtë - Provat dhe klasifikimi i rezistencës kundër goditjes nga plumbi
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 1097-1:2023
Provat për vetitë fizike dhe mekanike të agregateve - Pjesa 1: Përcaktimi i rezistencës ndaj fërkimit (mikro-Deval)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro- Deval)
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 1097-2:2020
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve - Pjesa 2: Metoda të përcaktimit të rezistencës ndaj copëzimit
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 1097-4:2008
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 4 : Përcaktimi i boshllëqeve të mbushësve kompakt të thatë
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 1097-5:2008
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 5 : Përcaktimi i përmbajtjes së ujit me tharje në furrë të ventiluar
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 1097-6:2022
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 6 : Përcaktimi i densitetit dhe ujëthithjes
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 1097-7:2022
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 7 : Përcaktimi i densitetit të mbushësit -Metoda me piknometër
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 1097-8:2020
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 8 : Përcaktimi i vlerës së lëmimit të gurit
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 1097-9:2014
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 9 : Përcaktimi i rezistencës ndaj konsumimit me abrazion nga rrota të dhëmbëzuara -Prova Nordik
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 12039:2016/AC:2017
Fletë fleksibël për hidroizolim - Fletë bitumi për izolimin e çatisë nga uji - Përcaktimi i adezionit të granulave
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of adhesion of granules
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 12207:2016
Dritaret dhe dyert -Përshkueshmëria e ajrit -Klasifikimi
Windows and doors - Air permeability - Classification
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 12350-3:2019
Testimi i betonit të njomë -Pjesa 3 : Prova WEBE
Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test
KT-1
2024-06-06
2024-06-07
2024-08-06
EN 12350-7:2019/AC:2022
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 7: Përmbajtja e ajrit - Metodat me presion
Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods
KT-1
2024-06-06
2024-06-06
2024-08-06
EN 12390-10:2018
Testimi i betonit te ngurtësuar -Pjesa 10 : Përcaktimi i rezistencës të betonit ndaj karbonatimit relativ
Testing hardened concrete - Part 10: Determination of the carbonation resistance of concrete at atmospheric levels of carbon dioxide

153 gjetur, faqja1 nga8 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1