Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN 62052-21:2004/A1:2017/AC:2018;; EN 62052-21:2004/A1:2017/AC:2018-04
Pajisje matëse të energjisë elektrike (AC) - Kërkesa të përgjithshme, provat dhe kushtet e provës - Pjesa 21: Pajisjet e kontrollit të tarifës dhe ngarkesës
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN 62052-21:2004/A1:2017;; EN 62052-21:2004/A1:2017
Pajisje matëse të energjisë elektrike (AC)- Kërkesa të përgjithshme, provat dhe kushtet e provës - Pjesa 21: Pajisje të kontrollit të tarifës dhe ngarkesës
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN 62052-21:2004
Pajisje matëse të energjisë elektrike (AC) — Kërkesa të përgjithshme,provat dhe kushtet e provës — Pjesa 21: Pajisje të kontrollit të tarifësdhe ngarkesës
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN 62054-11:2004/A1:2017/AC:2018;; EN 62054-11:2004/A1:2017/AC:2018-04
Matja e energjisë elektrike të rrymës alternative (a.c.) - Kontrolli i ngarkesës dhe tarifës - Pjesa 11: Kërkesat e veçanta për marrësit e kontrollit elektronik të konsumit të rrymës së pulsuar
Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN 62054-11:2004/A1:2017;; EN 62054-11:2004/A1:2017
Matja e energjisë elektrike të rrymës alternative - Kontrolli i ngarkesës dhe tarifës - Pjesa 11: Kërkesa të veçanta për marrësit e kontrollit elektronik të valëzimit
Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN 62054-11:2004;; EN 62054-11:2004
Matja e energjisë elektrike (a.c.) — Kontrolli I ngarkesës dhe tarifës — Pjesa 11: Kërkesat e veçanta për marrësit e kontrollit elektronik të valëzimit
Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN 62054-21:2004/A1:2017/AC:2018;; EN 62054-21:2004/A1:2017/AC:2018-04
Matja e energjisë elektrike të rrymës alternative - Kontrolli i ngarkesës dhe tarifës - Pjesa 21: Kërkesat e veçanta për çelësat kohorë
Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN 62054-21:2004/A1:2017;; EN 62054-21:2004/A1:2017
Matja e energjisë elektrike të rrymës alternative - Kontrolli i ngarkesës dhe tarifës - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për çelësat kohorë
Electricity metering (AC) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN 62054-21:2004;; EN 62054-21:2004
Matja e energjisë elektrike të rrymës alternative— Kontrolli i ngarkesës dhe tarifës — Pjesa 21: Kërkesat e veçanta për çelësat kohorë
Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN IEC 62053-21:2021/A11:2021
Pajisje matëse të energjisë elektrike - Kërkesa të veçanta - Pjesa 21: Matësit statikë për energjinë aktive të rrymës alternative AC (klasat 0,5, 1 dhe 2)
Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 2)
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN IEC 62053-21:2021
Pajisje matëse të energjisë elektrike - Kërkesa të veçanta - Pjesa 21: Matësit statik për energjinë aktive AC (klasat 0.5, 1 and 2)
Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 2)
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN IEC 62053-22:2021/A11:2021
Pajisje matëse të energjisë elektrike - Kërkesa të veçanta - Pjesa 22: Matësit statikë për energjinë aktive të rrymës alternative AC (klasat 0,1S, 0,2S dhe 0,5S)
Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 22: Static meters for AC active energy (classes 0,1S, 0,2S and 0,5S)
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN IEC 62053-22:2021
Pajisje matëse të energjisë elektrike - Kërkesa të veçanta - Pjesa 22: Matësit statik për energjinë aktive AC (klasat 0.1S, 0.2S dhe 0.5S)
Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 22: Static meters for AC active energy (classes 0,1S, 0,2S and 0,5S)
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN IEC 62053-23:2021/A11:2021
Pajisje matëse të energjisë elektrike - Kërkesa të veçanta - Pjesa 23: Matësit statikë për energjinë reaktive (klasat 2 dhe 3)
Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN IEC 62053-23:2021
Pajisje matëse të energjisë elektrike - Kërkesa të veçanta - Pjesa 23: Matësit statik për energjinë reaktive (klasat 2 dhe 3)
Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN IEC 62053-24:2021/A11:2021
Pajisje matëse të energjisë elektrike - Kërkesa të veçanta - Pjesa 24: Matësit statikë për energjinë reaktive të komponentit themelor (klasat 0,5S, 1S, 1, 2 dhe 3)
Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN IEC 62053-24:2021
Pajisje matëse të energjisë elektrike - Kërkesa të veçanta - Pjesa 24: Matësit statik për energjinë reaktive në komponentin themelor (klasat 0.5 S, 1S,1, 2 dhe 3)
Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN ISO 1042:1999;; EN ISO 1042:1999
Enë qelqi për laboratorë - Balona të taruar me një shenjë
Laboratory glassware - One-mark volumetric flasks (ISO 1042:1998)
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN ISO 384:2015;; ISO 384:2015
Enë qelqi për laboratorë dhe enë plastike - Parimet e projektimit dhe ndërtimi i instrumenteve vëllimore (ISO 384:2015)
Laboratory glass and plastics ware - Principles of design and construction of volumetric instruments (ISO 384:2015)
KT-6
2023-09-13
2023-09-13
2023-11-13
SSH EN ISO 4787:2021; ISO/DIS 4787; prEN ISO 4787 rev
Enë laboratorike prej qelqi dhe mallra plastike - Instrumente vëllimore - Metodat për testimin e kapacitetit dhe për përdorimin (ISO 4787:2021)
Laboratory glass and plastic ware - Volumetric instruments - Methods for testing of capacity and for use (ISO 4787:2021)

28 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1