Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-18
2021-10-13
2021-10-13
2021-12-14
ISO/IEC TR 27016:2014
Teknologjia e informacionit - Teknikat e sigurisë - Menaxhimi i sigurisë së informacionit - Ekonomia organizative
Information technology -- Security techniques -- Information security management -- Organizational economics
KT-18
2021-10-13
2021-10-13
2021-12-14
ISO/IEC TR 27023:2015
Teknologjia e informacionit - Teknikat e sigurisë - Hartësimi i botimeve të rishikuara të ISO / IEC 27001 dhe ISO / IEC 27002
Information technology -- Security techniques -- Mapping the revised editions of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002
KT-18
2021-10-13
2021-10-13
2021-12-14
ISO/IEC TS 27008:2019
Teknologjia e informacionit - Siguria e aplikacionit - Pjesa 5-1: Protokollet dhe struktura e të dhënave të kontrollit të sigurisë së aplikacionit, skemat XML
Information technology - Security techniques - Guidelines for the assessment of information security controls
KT-18
2021-10-13
2021-10-13
2021-12-14
ISO/IEC TS 27034-5-1:2018
Teknologjia e informacionit - Siguria e aplikacionit - Pjesa 5-1: Protokollet dhe struktura e të dhënave të kontrollit të sigurisë së aplikacionit, skemat XML
Information technology -- Application security Protocols and application security controls data structure, XML schemas
KT-17
2015-12-18
2016-02-18
2016-09-30
EN 1067:2005
Adezivë - Përcaktimi dhe përgatitja e mostrave për provë
Adhesives - Examination and preparation of samples for testing
KT-17
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
EN 1119:2009
Sisteme tubacionesh plastike -Bashkime për tuba dhe rekorde plastike termodure të përforcuara me xham (PPXH) -Metodat e provës për papërshkueshmërinë dhe rezistencën në dëmtimin e bashkimeve fleksibël dhe artikulacioneve të korrigjuara
Plastics piping systems - Joints for glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leaktightness and resistance to damage of non-thrust resistant flexible joints with elastomeric sealing elements
KT-17
2015-12-18
2015-12-18
2015-12-18
EN 123100:1992/A1:1995
Specifikimi sektorial: Panelet e stampuar të njëanshëm dhe të dyanshëm me vrima të rrafshëta
Sectional Specification: Single and double-sided printed boards with plain holes
KT-8
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
EN 13951:2003+A1:2008
Liquid pumps - Safety requirements - Agrifoodstuffs equipment - Design rules to ensure hygiene in use
KT-17
2015-12-18
2016-02-18
2015-12-18
EN 140400:2003
Sistemi i harmonizuar i vlerësimit të cilësisë për komponentët elektronikë - Specifikim i seksionuar: Rezistencat fikse të fuqisë së ulët që montohen në sipërfaqe (SMD
Sectional specification: Fixed low power surface mount (SMD) resistors
KT-17
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
EN 1447:2009+A1:2010
Siseme tubacionesh plastike -Tuba plastike termodure të përforcuara me xham (GRP) -Përcaktimi i vetive fillestare në tërheqje gjatësore
Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of long-term resistance to internal pressure
KT-17
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
EN 1555-1:2010
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizim me lëndë djegëse të gazët -Polietileni (PE) Pjesa 1 : Të përgjithëshme
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General
KT-17
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
EN 1555-2:2010
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin e lëndëve djegëse të gazta -Polietileni (PE) Pjesa 2 : Tubat
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes
KT-17
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
EN 1762:2003
Tubat e gomës dhe kompletët e tubave për gazin e lëngëzuar të naftës, GLN (fazë e lëngët ose e gazët ) dhe gazit natyror me presion mbi 25 bar ( 25 MPa) -Specifikimi
Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas, LPG (liquid or gaseous phase), and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) - Specification
KT-17
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
EN 40-5:2002
Kollonat e ndriçimit -Pjesa 5 : Kërkesat për kollonat e ndriçimit prej çeliku
Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns
KT-17
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
EN 40-6:2002
Kollonat ndriçuese -Pjesa 6 : Kërkesat për kollonat e ndriçimt prej alumini
Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns
KT-8
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
EN 442-3:2003
Karakteristikat për radiator dhe konvektor -Pjesa 3 : Vlerësimi i konformitetit
Radiators and convectors - Part 3: Evaluation of conformity
KT-17
2015-12-18
2016-02-18
2016-09-30
EN ISO 4597-1:2008
Plastikat - Fortësia dhe përshpejtuesit për rezinat epokside - Emërtimi (ISO 4597-1:1983)
Plastics - Hardeners and accelerators for epoxy resins - Part 1: Designation (ISO 4597-1:2005)
KT-17
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
ISO 4671:2007; EN ISO 4671:2007
Markuçë dhe bashkues markuçësh prej gome dhe plastike Metodat e matjes së përmasave të markuçëve dhe gjatësive të bashkuesve të tyre
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Methods of measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose assemblies (ISO 4671:2007)
KT-12
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
ISO 4833-2:2013; EN ISO 4833-2:2013
Mikrobiologjia e ushqimeve dhe lendeve ushqyese per kafshet -Metoda horizontale per numrimin e mikroorganizmave -Teknika e numrimit te kolonive ne 30 grade C
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique (ISO 4833-2:2013)
KT-17
2016-08-01
2016-08-01
2016-09-30
ISO 6803:2008; EN ISO 6803:2008
Tuba gome ose plastike due bashkime tubash -Prova e shtytjes së presionit hidraulik pa përkulje
Rubber or plastics hoses and hose assemblies - Hydraulic-pressure impulse test without flexing (ISO 6803:2008)

119 gjetur, faqja1 nga6 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1