Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
DS CLC IEC-TR 62541-1:2021; IEC TR 62541-1:2020
Arkitektura e unifikuar OPC - Pjesa 1: Vështrim i përgjithshëm dhe koncepte
OPC unified architecture - Part 1: Overview and concepts
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
DS CLC IEC-TR 62541-2:2021; IEC TR 62541-2:2020
Arkitektura e unifikuar OPC - Pjesa 2: Modeli i Sigurisë
OPC unified architecture - Part 2: Security Model
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 55016-2-1:2014/A1:2017; CISPR 16-2-1:2014/A1:2017;; EN 55016-2-1:2014/A1:2017
Specifikime për aparaturat dhe metodat e matjes së radiozhurmave dhe të imunitetit - Pjesa 2-1: Metodat e matjes së zhurmave dhe imunitetit - Matjet e zhurmave të drejtuara
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 55016-2-1:2014/AC:2020; CISPR 16-2-1:2014/COR1:2020;; EN 55016-2-1:2014/AC:2020-09
Specifikime për aparaturat dhe metodat e matjes së ndotjes elektromagnetike dhe të imunitetit - Pjesa 2-1: Metodat e matjes së ndotjes elektromagnetike dhe imunitetit - Matjet e ndotjes elektromagnetike të drejtuar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN IEC 60034-5:2020; IEC 60034-5:2020; ; EN IEC 60034-5:2020
Makinat rrotulluese elektrike — Pjesa 5: Shkallët e mbrojtjes të realizuara nga projektimi integral i makinave rrotulluese elektrike (Kodi IP) — Klasifikimi
Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60127-7:2016; IEC 60127-7:2015;; EN 60127-7:2016
Siguresa të vogla-Pjesa 7: Fishek sigurese në miniaturë për zbatime të veçanta
Miniature fuses - Part 7: Miniature fuse-links for special applications
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60252-1:2011/A1:2013; IEC 60252-1:2010/A1:2013;; EN 60252-1:2011/A1:2013
Kondensatorët e motorëve AC - Pjesa 1: Të përgjithshme - Performanca, prova dhe vlerësimi - Kërkesa për sigurinë - Udhëzues për instalim dhe përdorim
AC motor capacitors - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guidance for installation and operation
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60252-2:2011/A1-:2013; IEC 60252-2:2010/A1:2013;; EN 60252-2:2011/A1:2013
Kondensatorët e motorëve AC - Pjesa 2: Kondensatorët e lëshimit të motorit
AC motor capacitors - Part 2: Motor start capacitors
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60332-1-1:2004/A1:2015; IEC 60332-1-1:2004/A1:2015;; EN 60332-1-1:2004/A1:2015
Prova mbi kabllot elektrik dhe fibrave optike në kushte zjarri — Pjesa 1-1: Provat për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar — Aparate
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60332-1-3:2004/A1:2015; IEC 60332-1-3:2004/A1:2015; ; EN 60332-1-3:2004/A1:2015
Prova mbi kabllot elektrik dhe fibra optike në kushte zjarri — Pjesa 1-2: Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabllo të vetëm të izoluar — Procedura për përcaktimin e pikëzave/grimcave flakëruese
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60335-2-109:2010/A1:2018; IEC 60335-2-109:2010/A1:2013;; EN 60335-2-109:2010/A1:2018
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-109: Kërkesa të veçanta për pajisjet e trajtimit të ujit me rrezatim me rreze ultra violet UV
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60335-2-109:2010/A2:2018; IEC 60335-2-109:2010/A2:2016;; EN 60335-2-109:2010/A2:2018
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-109: Kërkesa të veçanta për pajisjet e trajtimit të ujit me rrezatim me rreze ultra violet UV
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60335-2-12:2003/A11:2019;; EN 60335-2-12:2003/A11:2019
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-12: Kërkesa të veçanta për pjatat ngrohëse dhe pajisje të ngjashme me to
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60335-2-12:2003/A2:2019; IEC 60335-2-12:2002/A2:2017;; EN 60335-2-12:2003/A2:2019
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-12: Kërkesa të veçanta për pjatat ngrohëse dhe pajisje të ngjashme me to
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60335-2-15:2016/A1:2021; IEC 60335-2-15:2012/A1:2016; EN 60335-2-15:2016/A1:2021
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-15: Kërkesa të veçanta për pajisjet për ngrohjen e lëngjeve
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60335-2-15:2016/A11:2018;; EN 60335-2-15:2016/A11:2018
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-15: Kërkesa të veçanta për pajisjet për ngrohjen e lëngjeve
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60335-2-15:2016/A12:2021; EN 60335-2-15:2016/A12:2021
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-15: Kërkesa të veçanta për pajisjet për ngrohjen e lëngjeve
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15:Particular requirements for appliances for heating liquids
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60335-2-15:2016/A2:2021; IEC 60335-2-15:2012/A2:2018
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-15: Kërkesa të veçanta për pajisjet për ngrohjen e lëngjeve
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15:Particular requirements for appliances for heating liquids
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60335-2-29:2021/A1:2021; IEC 60335-2-29:2016/A1:2019 EN 60335-2-29:2021/A1:2021
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-25: Kërkesa të veçanta për karikuesit e baterisë
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29 - Particular requirements for battery chargers
KT-5
2024-01-26
2024-03-25
2024-03-25
SSH EN 60335-2-29:2021; IEC 60335-2-29:2016 EN 60335-2-29:2021
Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-25: Kërkesa të veçanta për karikuesit e baterisë
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29 - Particular requirements for battery chargers

255 gjetur, faqja1 nga13 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1