Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Komiteti Teknik për Makineri
Komiteti Teknik për Makineri

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2021-01-12 
26 
26 € 
PDF
Blej
Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
English
Published 
2012-02-15 
15 € 
PDF
Blej
Performanca higrotermike e ndërtesave -Llogaritja dhe paraqitja e të dhënave klimatike -Pjesa 5 : Të dhëna për projektimin e ngarkesës së nxehtësisë për ngrohjen e mjediseve (ISO 15927 -5 : 2004)
Albanian
Published 
2015-11-16 
0 € 
PDF
Blej
Shiringat sterile për përdorim të vetëm mjekësor - Pjesa 3: Shiringat auto-disable për imunizim të dozës fikse (ISO 7886-3:2005)
English
Published 
2021-01-12 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pajisjet shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2 - 2: Kërkesa të veçanta për pastruesit me vakum dhe aspiratorët pastrues me ujë
English
Published 
2013-12-11 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kërkim gjeoteknik dhe prova -Provat laboratorike të tokës -Pjesa 9 : Provat triaksiale të konsoliduara në tokë të ngopur me ujë (ISO/TS 17892 -9 : 2004)

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar