Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Komiteti Teknik për Teknologji Agroushqimore (KT-12). Më datë 17/07/2024, në Agjencinë Kosovare...
Komiteti Teknik për Teknologji Agroushqimore (KT-12).


Më datë 17/07/2024, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Teknologji Agroushqimore, i drejtuar nga Kryetarja e Komitetit Teknik, znj. Safete Rexhepi  dhe Sekretari i Komiteti Teknik, z.Mehdi Pllashniku.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2010-08-10 
11 
17 € 
PDF
Blej
Siperfaqet per fushat sportive -Percaktimi i ndryshimeve te permasave per shkak te efektit te kushteve te ndryshme te ujit, te ngrices dhe te kushteve te nxehtesise
English
Published 
2016-10-10 
38 
32 € 
PDF
Blej
Dezinfektantë kimikë dhe antiseptikët - Analiza sasiore të pezullisë për vlerësimin e aktivitetit baktericid të dezinfektantëve kimik dhe antiseptikëve të përdorur në fushën veterinare në sipërfaqe joporoze pa veprime mekanike - Metoda e provës dhe kërkesat (faza 2, hapi 2)
English
Published 
2010-04-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Litarë prej tel çeliku -Siguria -Pjesa 6 : Litarë me fije të përdredhur për puset e minierave
English
Published 
2011-05-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Akustika dhe vibrim -Matja laboratorike e vetive të transmetimit vibro -akustik të elementëve akustikë -Pjesa 5 : Metoda e pikës së zbatimit për percaktimin shtangësisë dinamike të transferimit me frekuencë të ulët të suporteve elastike (ISO 10846 -5 : 2008)
English
Published 
2022-11-09 
22 
25 € 
PDF
Blej
Plastika –Shtresa të holla termoplastike për silazh dhe tuba për përdorim në bujqësi

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar