Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Gëzuar Ditën Botërore të Standardeve!
Gëzuar Ditën Botërore të Standardeve!

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2010-09-02 
95 
48 € 
PDF
Blej
Produkte betoni të parapërgaditur -Sistemet e ndërkateve blloqe -dhe -traveta -Pjesa 1 : Travetat
English
Published 
2014-09-08 
15 
20 € 
PDF
Blej
Dyer dhe porta tregtare dhe per garazhe -Terminologjia -Pjesa 2 : Pjeset e dyerve
English
Published 
2013-05-07 
12 € 
PDF
Blej
Kabllot e komunikimit -Pjesa 2 -20 : Rregullat e zakonshme te projektimit dhe ndertimit -Te pergjithshme
English
Published 
2012-11-09 
12 € 
PDF
Blej
Korrozioni i metaleve dhe lidhjeve -Prova e korrozionit në sforcim -Pjesa 4 : Përgatitja dhe përdorimi i mostrave për provat në tërheqjen njëaksiale
English
Published 
2020-08-21 
10 € 
PDF
Blej
Grila të jashtëme dhe tenda - Kërkesat e performancës përfshirë sigurinë

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar