Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Komiteti Teknik për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion (KT-11)
Komiteti Teknik për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion (KT-11)

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-06-22 
52 
38 € 
PDF
Blej
Semantika për shkëmbim të dhënash në lidhje me ujëra nëntokësore.
English
Published 
2011-08-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Përformancat termike të ndërtesave -Depërtueshmëria e ajrit nga përbërsit e ndërtesës dhe elementët e ndërtesës -Metodat e provave laboratorike
English
Published 
2022-01-20 
44 
34 € 
PDF
Blej
Vlerësimi i konformitetit - Udhëzime dhe shembuj të një skeme certifikimi për shërbimet
English
Published 
2010-06-10 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pupel dhe push -Metodat e proves -Percaktimi i turbullires se nje ekstrakti ujor
English
Published 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Rezistenca ndaj gëryerjes e materialit të veshjeve mbrojtëse -Metodat e provave

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar