Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Më datë 15.05.2024, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit...
Më datë 15.05.2024, në Agjencinë Kosovare për Standardizim, është mbajtur takimi i Komitetit Teknik për Përpunimin e Drurit, i drejtuar nga Kryetari i KT.PD z. Agron Bajraktari  dhe Sekretari Zijadin Ismajli.

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2012-02-02 
10 
15 € 
PDF
Blej
Drithëra dhe produktet e drithërave Grurë i fortë (T durum Desf) Udhëzues i përgjithshëm për metodat e instrumentave matës të semolina colo
English
Published 
2010-10-06 
39 
32 € 
PDF
Blej
Automatizimi i shpërndarrjes me ndihmën e sistemeve të komunikimit me rruma mbajtëse -Pjesa 4 : Protokollët e komunikimit të të dhënave -Seksioni 511 : Menaxhimi i sistemeve -Protokolli CIASE
English
Published 
2023-11-14 
59 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje matëse të energjisë elektrike (AC) — Kërkesa të përgjithshme,provat dhe kushtet e provës — Pjesa 21: Pajisje të kontrollit të tarifësdhe ngarkesës
English
Published 
2014-09-08 
67 
42 € 
PDF
Blej
Eurokodi 1 : Veprimet mbi strukturat -Pjesa 1 -2 : Veprimet e përgjithëshme -Veprimet mbi strukturat e ekspozuara ndaj zjarrit
English
Published 
2016-08-16 
12 € 
PDF
Blej
Kompensatë - Klasifikimi nga pamja e sipërfaqes - Pjesa 1: Të përgjithshme

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar