Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

AKS merrë pjesë aktive në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit
AKS merrë pjesë aktive në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2020-06-30 
27 
28 € 
PDF
Blej
Kabllo të fuqisë, kontrollit dhe komunikimit-Kabllo për zbatime të përgjithshme në ndërtim, subjekt i kërkesave të reagimit ndaj zjarrit
English
Published 
2011-08-26 
12 
17 € 
PDF
Blej
Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi I sjelljes ndaj ngarkesës në një pikë
English
Published 
2010-01-11 
33 
31 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore-Përcaktimi i aflatoksines B1 dhe shumës së aflatoksines B1,B2,G1 dhe G2 në lajthi, kikirikë, fistikë, fiq dhe në spec pluhur -Metoda kromatografike në fazë të lëngët me performancë të lartë me anë te derivatizimit në paskolonë dhe pastrim me kolonë
English
Published 
2014-12-15 
18 
22 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore për kafshë – Përcaktimi i përmbajtjes së carbadoksit- Metoda HPLC (ISO 14939:2001)
English
Published 
2010-10-06 
13 
18 € 
PDF
Blej
Ndriçuesit -Pjesa 2 : Kërkesa të veçanta -Seksioni 2 : Ndriçuesit e vendosur në fole

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar