Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Komiteti Teknik për Pajisje Mbrojtëse Personale (KT-16)
Komiteti Teknik për Pajisje Mbrojtëse Personale (KT-16)

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-09-10 
17 
22 € 
PDF
Blej
Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Etalonet e gjatësisë -Kalibrat
English
Published 
2015-06-24 
26 
26 € 
PDF
Blej
Materialet për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 2-27: Materialet bazë të përforcuar, të veshur dhe të paveshur-Fletë me fibra xhami të laminuar të llojit epoksid jo-halogjen i modifikuar, me bismaleimid/triazina, me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), veshje bakri
English
Published 
2012-11-09 
11 
17 € 
PDF
Blej
Pluhura metalike -Përcaktimi përbërjes së oksigjenit me metodën e reduktimit -Pjesa 3 : Hidrogjen -oksigjen i reduktuar (ISO 4491 -3 : 1997)
English
Published 
2019-11-12 
40 
32 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim - Përkufizimet dhe karakteristikat e nënshtresave - Pjesa 2: Nënshtresat për mure
English
Published 
2012-08-21 
13 € 
PDF
Blej
Pllakat fibre druri -Pëcaktimi I thithjes sipërfaqësore -Pjesa 1 : Metoda e provës për pllaka fibre druri të prodhuara me metodën e thatë

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar