Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Agjencia Kosovare e Standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurrencë në rajon dhe më gjerë. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin për standardizim 06/L-019 i cili është përputhje me ligjet e BE-së.

Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2021_Plani i punës-AKS 2022
Raport i realizimit të planit të punës_AKS 2021_Plani i punës-AKS 2022

Standardeve më të kërkuara

Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
Albanian
Published 
2016-08-16 
0 € 
PDF
Blej
Lëndë druri e sharruar halore - Përmasat - Terma dhe përcaktime
English
Published 
2010-09-22 
10 
15 € 
PDF
Blej
Biolëndët djegëse të ngurta -Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë -Metoda e tharjes me furrë -Pjesa 1 : Lagështia totale -Metoda referuese
English
Published 
2013-12-09 
18 
22 € 
PDF
Blej
Materiale metalike -Prova e fortësisë Vikers -Pjesa 2 : Verifikimi dhe kalibrimi i makinave të provës (ISO 6507 -2 : 2005)
English
Published 
2014-01-14 
255 
70 € 
PDF
Blej
Linjat elektrike ajrore të rrymës alternative që kalojnë 1 kV -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithshme -Specifikime të zakonshme
English
Published 
2015-06-24 
25 
26 € 
PDF
Blej
Transformatorë matës-Pjesa 4: Kërkesa shtesë për transformatorët e kombinuar

Anëtarësi
Llojet e Anëtarësimit

Anëtar Korporatave - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar

Vëzhguesit - participojnë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar 

Pjesëmarrësi aktiv - marrin pjesë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme me anë të përfaqësuesit të autorizuar