Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit