Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Rreth nesh   

Rreth Agjencisë

Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS) është organ kombëtar për udhëheqjen, organizimin dhe kontrollin e veprimtarisë së standardizimit në Kosovë. AKS është themeluar në prill të vitit 2005 në pajtim me Ligjin për standardizim 2004/12 dhe Udhëzimit administrativ 2005/15. Me evoluimin ekonomik dhe rritjen e kërkesave për standarde u shtrua nevoja e draftimit të një Ligji të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, AKS-ja ka hartuar Ligjin e ri për standardizim 06/L-019 i cili është kompatibil me ligjet e BE-së. 

Misioni

Agjencia kosovare e standardizimit është organ kombëtar që miraton standarde, i harmonizon ato dhe si rezultat stimulon fuqishëm zhvillimin ekonomik, duke krijuar bazë për konkurueshmëri në rajon dhe më gjerë.

Objektivat

Mbrojtja e qytetarëve nga rreziku i konsumit të përditshëm të produkteve të pastandardizuara dhe pakontrolluara, rritja e konkurrencës në tregun vendor dhe rajonal, përafrimi i praktikave të infrastrukturës sonë të cilësisë me ato të organizmave homolog të BE-së, reduktimi i barrierave teknike në tregti.

26 Jun 2013