Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Shitja e standardeve

AKS vendos në dispozicion të palëve të interesit informacion për çdo Standard Kosovar. 
Për të kërkuar standarde kosovare, nevoitet të ndiqen këto hapa:
1. Regjistimi në sistem: referohu ne linkun 
2. Kërkimi i standardit : referohu ne linkun
3. Porosia e standardeve
4. Printimi i parafaturës
5. Pagesa e faturës në bankë
6. Njoftimi i AKS-së për kryerjen e pageses në këtë email: aksinfo@rks-gov.net ose ne nr e telefoni 381 38 512 779
7. Shkarkoni standardet nga sistemi.
Për të kërkuar standardet referohu në katalogun tonë. 
Gjithashtu, ju mund të dërgoni kërkesën për standarde edhe në adresën: aksinfo@rks-gov.net 
08 Sep 2015