Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Çfarë është një standard?

Standard - dokument vullnetar i hartuar me konsensus dhe i miratuar nga një organ i njohur standardizimi, i cili ofron për përdorim të përbashkët dhe të përsëritur, rregulla, udhëzime ose karakteristika për veprimtari apo rezultatet e tyre, për një shkallë optimale rregulli, në një kontekst të dhënë.

27 Jun 2013