Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Cila është procedura për blerjen e standardeve?

Kërkesa me shkrim dërguar AKS-së nëpërmjet postës, faksit ose e-mail-it me përcaktim shënuar saktë, dhe nëse është e mundur Titulli i plotë i standardit, si dhe informacionin e kontaktit i cili është i autorizuar për kryerjen e blerjes.

Mund të marrë informacione lidhur me përmbajtjen e një standardi, pa pasur nevojë për të blerë atë?

Po, ju mund të keni një informacion të tillë. AKS ka një bibliotekë për të gjithë konsumatorët të cilët dëshirojnë të informohen mbi standardet. Çdo ditë nga e hëna deri të premten 9-12,00; 13.00 - 16.00.

A ofron AKS zbritje për anëtarët e saj me pjesëmarrjen aktive?

AKS ofron zbritje për anëtarët e saj me pjesëmarrjen aktive dhe me status të vëzhguesit. Më shumë informacion në lidhje me llojet e tjera të zbritjeve mund të gjenden në faqen e internetit të AKS-së, seksion "kushtet e përgjithshme të shitjes së standardeve Kosovare ".

A mund ta kopjoj apo shpërndaj standardin e blerë tek persona të tjerë?

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për Standardizim dhe Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e ngjashme, të gjitha të drejtat i përkasin AKS. , Kopjimi, shpërndarja dhe shitja e standardeve dhe dokumenteve të tjera të lëshuara nga AKS, pa pëlqimin e AKS, është e ndaluar dhe i njëjti është subjekt i sanksioneve ndëshkuese.

A kompensohet angazhimi në Komitetet teknike të AKS?

Puna në komitetet teknike është vullnetare për të gjitha palët e interesit: si nga komuniteti i biznesit, producentë, institucioneve të arsimit dhe të shkencës, laboratorëve, të organeve inspektuese, shoqatat e konsumatorit, shoqatat e qytetarëve dhe dhomave tregtare, administrata shtetërore etj, mund të jenë anëtarë të përfaqësuara nga këto institucione të lartcekura.

Përfaqësuesit anëtare në komisionet duhet të përfaqësojë interesat e përgjithshme, interesat e kompanive, organizatave, konsumatorët etj
Që palët e interesit të përfitojë nga anëtarësimi Komitetet Teknike në AKS, shpenzimet për përfaqësuesit i bartë institucionit / organizata që përfaqësojnë.

Pse të bëhen anëtarë të Komiteteve Teknike të AKS?

Kjo është një nga pyetjet më të shpeshta dhe ne mund të themi se ka shumë përfitime të cilat ne do të përmendim vetëm disa:
PËRFITIMET E ANËTARËSIMIT në Komitetet Teknike
• Qasja në informacionin e fundit mbi standardet dhe rregullimi ligjor, dhe në këtë mënyrë mundësi për të identifikuar trendët e fundit
• Mundësi për ndikim dhe të marrin pjesë në krijimin e standardeve të reja,
• Mundësi për të vendosur marrëdhënie dhe kontakte me ekspertë dhe kompanitë e profesionit të njëjtë nga vendi dhe jashtë
• Rritja e imazhit të korporatave, si lider në degën e industrisë së duhur
• Zbritje për ngjarje të ndryshme dhe të materialeve (konferenca, seminare, revistat etj)
• zbritje për blerjen e standardeve

Është përdorimi i standardeve i detyrueshëm?

Në pajtim me Ligjin për Standardizim, standardet janë në përdorim vullnetar, prodhuesit mund të vëzhgojnë ato ose mund të veprojë në përputhje me rregullat dhe procedurat e tyre të përcaktuara. Megjithatë, tregu ku produkti është i vendosur dikton përdorimin e standardeve që janë të njohura në përgjithësi dhe të përdorshme të tilla si standardet evropiane dhe ato ndërkombëtare.
Në qoftë se rregullimi ligjor kombëtar i referohet / përmban disa standarde, përdorimi i standardeve bëhet i detyrueshëm.

Ju mund të konsultoheni me atë se çfarë standardet ne do të duhet të zbatojmë në punën tonë?

Nëse ju nuk jeni të sigurt se çfarë standardi për të blerë standardet, ne mund t'ju japim informacione për:
• referencat tematike të standardeve që ekzistojnë në zonën tuaj të caktuar, në Qendrën Informative AKS - tel.+381(0)38/512779, aksinfo @ rks-gov.net
• në web faqe te AKS janë të gjitha informacionet lidhur me objektivin dhe qëllimin e secilit standard AKS nuk jep rekomandime se cilat standarde duhen përdorur në biznesin tuaj.

Nëse një standard është tërhequr, a ka një standard tjetër për të zëvendësuar atë?

Nëse një standard është zëvendësuar me një tjetër, ekziston një hyperlink për pasardhësin e tij në "Linku me standardet kombëtare". Në një rast të tillë ajo rekomandon për të përdorur standardin mëvonshëm. Disa nga standardet e tërhequra nuk janë zëvendësuar nga standarde të tjera.
 

26 Jun 2013