Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Qendra e Informacionit   

Sipas rregullave për aktivitetet e standardizimit, organizimi i aktiviteteve të standardizimit "Agjencia Kosovare për Standarde e Kosovës ka publikuar programin e punës 2015 për standardizim, të miratuar nga Këshilli Drejtues.

 

Programet e punës për secilin Komitet Teknik

04 Sep 2015