Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
CEN/TR 15367-1:2020
Produktet e naftës - Udhëzues për një menaxhim më të mirë të cilësisë së produktit - Pjesa 1: Karburantet diesel për automjeteve
Petroleum products - Guidelines for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
CEN/TR 15745:2015
Produktet e lëngta të naftës - Përcaktimi i llojit të hidrokarburit dhe i komponimeve oksigjenore sipas metodës gas kromatografike shume dimensionale - Raportimi shkencor me letër qarkulluese
Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates via multidimensional gas chromatography method - Round Robin research report
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
CEN/TR 15419:2017
Veshje mbrojtëse -Udhëzime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse kimike
Protective clothing - Guidelines for selection, use, care and maintenance of chemical protective clothing
KT-20
2022-05-11
2022-05-11
2022-07-12
ISO/TS 13811:2015
Turizmi dhe shërbimet e lidhura me të -Udhëzime për zhvillimin e specifikimeve mjedisore për intitucionet e akomodimit
Tourism and related services -- Guidelines on developing environmental specifications for accommodation establishments
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 1004-1:2020
Kullat e aksesit celular dhe të punës të bëra nga elementë të parafabrikuar - Pjesa 1: Materialet, dimensionet, ngarkesat e projektimit, kërkesat e sigurisë dhe performancës
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Part 1: Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 1062-1:2004
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për murin e jashtëm dhe betoni - Pjesa 1: Klasifikimi
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 1: Classification
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 1073-1:2016+A1:2018
Veshje mbrojtëse kundër grimcave të përqëndruara në ajër duke përfshirë ndotjen radioaktive - Pjesa 1: Kërkesat dhe metoda prove për veshjet mbrojtëse me ajrosje (ventilim) për mbrojtjen e trupit dhe rrugëve të frymëmarrjes
Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract
KT-16
2022-05-20
2022-05-20
2022-07-20
EN 1149-5:2018
Veshje mbrojtëse -Vetitë elektrostatike -Pjesa 5 : Performanca e materialit dhe kërkesat e projektimit
Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12063:1999
Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Muret me shtylla të sheshta
Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 12177:1998/AC:2000
Produkte të lëngëta të naftës - Benzinë pa plumb - Përcaktimi i përmbajtjes së benzenit nëpërmjet gaz kromatografisë
Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 12285-1:2018
Rezervuarët prej çeliku të prodhuar në punishte -Pjesa 1 : Rezervuarët horizontal cilindrikë me një shtresë dhe me dy shtresa për depozitime nëntokesore të lëngjeve ndotës të ujit të djegshëm dhe të padjegshëm
Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids other than for heating and cooling of buildings
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 12514:2020
Komponentë për sistemet e furnizimit për njësitë konsumuese me lëndë djegëse të lëngshme
Components for supply systems for consuming units with liquid fuels
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 1266:2002/A1:2005
Specifikimet per pajisjet speciale te gazit te lengshem te naftes - Ngrohesit e ajrit me djegie direkte te levizshem dhe portative joshtepiak me konveksion te detyruar
Independent gas-fired convection heaters incorporating a fan to assist transportation of combustion air and/or flue gases
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 1266:2002
Pavarësia e përçuesve të nxehtësisë me djegie me gaz që kanë brënda një shoshë për të ndihmuar transportimin e djegies së ajrit dhe/ose të gazeve
Independent gas-fired convection heaters incorporating a fan to assist transportation of combustion air and/or flue gases
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12715:2020
Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Mbushja e fugaturave me llaç
Execution of special geotechnical work - Grouting
KT-2
2022-06-15
2022-06-15
2022-08-16
EN 12766-3:2004/AC:2007
Produktet e naftës dhe vajrat e përdorur - Përcaktimi i BPK - ve (derivatet e Benzenit të PoliKlorinuar) dhe produktet në lidhje me ‘to - Pjesa 3: Përcaktimi dhe kuantifikimi (sasijimi) i përmbajtjes së terfenileve (difenilbenzeneve ) të poliklorinuara ( TPK ) dhe toluen benzileve të poliklorinuara ( TBPK ) me anë të gazkromatografisë ( GK ) duke përdorur një dedektor (gjurmues) për kapjen e elektronit (DKE)
Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 3: Determination and quantification of polychlorinated terphenyls (PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) content by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12811-2:2004
Pajisje për punime të përkohshme - Pjesa 2: Informacion për materialet
Temporary works equipment - Part 2: Information on materials
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12811-3:2002/AC:2004
Pajisjet për punime të përkohshme - Pjesa 3: Provat me ngarkesa
Temporary works equipment - Part 3: Load testing
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12811-3:2002
Pajisjet për punime të përkohshme - Pjesa 3: Provat me ngarkesa
Temporary works equipment - Part 3: Load testing
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12813:2004
Pajisje për punime të përkohshme - Skela me shtylla për mbajtje ngarkesash të realizuara me elementë të parafabrikuar - Metodat e veçanta të projektimit strukturor
Temporary works equipment - Load bearing towers of prefabricated components - Particular methods of structural design

201 gjetur, faqja1 nga11 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1