Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » Rezultatet e kërkimit:
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 1004-1:2020
Kullat e aksesit celular dhe të punës të bëra nga elementë të parafabrikuar - Pjesa 1: Materialet, dimensionet, ngarkesat e projektimit, kërkesat e sigurisë dhe performancës
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Part 1: Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 1062-1:2004
Bojra dhe llaqe - Materialet e riveshjes dhe sistemet e veshjes për murin e jashtëm dhe betoni - Pjesa 1: Klasifikimi
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 1: Classification
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12063:1999
Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Muret me shtylla të sheshta
Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12715:2020
Zbatimi i punës speciale gjeoteknike - Mbushja e fugaturave me llaç
Execution of special geotechnical work - Grouting
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12811-2:2004
Pajisje për punime të përkohshme - Pjesa 2: Informacion për materialet
Temporary works equipment - Part 2: Information on materials
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12811-3:2002/AC:2004
Pajisjet për punime të përkohshme - Pjesa 3: Provat me ngarkesa
Temporary works equipment - Part 3: Load testing
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12811-3:2002
Pajisjet për punime të përkohshme - Pjesa 3: Provat me ngarkesa
Temporary works equipment - Part 3: Load testing
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 12813:2004
Pajisje për punime të përkohshme - Skela me shtylla për mbajtje ngarkesash të realizuara me elementë të parafabrikuar - Metodat e veçanta të projektimit strukturor
Temporary works equipment - Load bearing towers of prefabricated components - Particular methods of structural design
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13300:2001/AC:2002
Bojëra dhe llake - Produktet dhe sistemet e bojrave ujore për muret dhe tavanët e brendshmëm - Klasifikimi
Paints and varnishes - Water-borne coating materials and coating systems for interior walls and ceilings - Classification
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13300:2001
Bojëra dhe llake - Produktet dhe sistemet e bojrave ujore për muret dhe tavanët e brendshmëm - Klasifikimi
Paints and varnishes - Water-borne coating materials and coating systems for interior walls and ceilings - Classification
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13331-1:2002
Sistemet për veshjen e kanaleve - Pjesa1: Specifikime të produktit
Trench lining systems - Part 1: Product specifications
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13331-2:2002
Sistemet për veshjen e kanaleve - Pjesa 2: Vlerësimi me anë të llogaritjes ose të provës
Trench lining systems - Part 2: Assessment by calculation or test
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-1:2005
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 1: Kërkesat
Explosives for civil uses - High explosives - Part 1: Requirements
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-10:2003
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 10: Metoda për verifikimin e mënyrave të fillimit
Explosives for civil uses - High explosives - Part 10: Method for the verification of the means of initiation
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-11:2003
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 11: Përcaktimi i transmetimit të detonimit
Explosives for civil uses - High explosives - Part 11: Determination of transmission of detonation
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-12:2004
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 12: Specifikimet e kapacitetit të kapsollës me ngarkesa dytësore
Explosives for civil uses - High explosives - Part 12: Specifications of boosters with different initiating capability
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-13:2003
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 13: Përcaktimi i dendësisë
Explosives for civil uses - High explosives - Part 13: Determination of density
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-14:2003
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 14: Përcaktimi i shpejtësisë së detonimit
Explosives for civil uses - High explosives - Part 14: Determination of velocity of detonation
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-15:2005
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 15: Llogaritja e vetive termodinamike
Explosives for civil uses - High explosives - Part 15: Calculation of thermodynamic properties
KT-13
2022-06-21
2022-06-21
2022-08-22
EN 13631-16:2004
Lëndë plasëse për përdorime civile - Lëndët plasëse thërmuese - Pjesa 16: Zbulimi dhe matja e gazeve helmues
Explosives for civil uses - High explosives - Part 16: Detection and measurement of toxic gases

37 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1