Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2004/108/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva 2004/108/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 15 dhjetor 2004 për përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike dhe shfuqizimin e Direktivës 89/336/EEC

Titulli Anglisht

Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC

Informacion shtesë

NULL