Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2012-09-27 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Withdrawn 
2016-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik -Standarde të familjës së produkteve për ashensoret, shkallët mekanike konvejerët për pasagjerët -Rezistenca
English
Published 
2019-03-29 
24 
26 € 
PDF
Blej
Kompatibiliteti elektromagnetik - Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, shkallët lëvizëse dhe vendkalimet lëvizëse - Imuniteti
English
Withdrawn 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Dyert industriale, tregtare dhe të garazhave dhe portat -Standard produkti -Pjesa 1 : Produkte pa rezistence ndaj zjarrit ose karakteristikat e kontrollit te tymit
English
Withdrawn 
2016-08-16 
49 
36 € 
PDF
Blej
Makineritë e ndërtimit - Pajtueshmëria elektromagnetike e makinave me furnizim të brendshëm të energjisë elektrike
English
Published 
2022-08-18 
61 
42 € 
PDF
Blej
Siguria e makinerisë - Pajisjet për parkimin e motorizuar të automjeteve - Siguria dhe kërkesat për përputhshmërinë elektromagnetike për projektimin, prodhimin, montimin dhe vënien në punë
English
Withdrawn 
2016-01-21 
48 
36 € 
PDF
Blej
Dyer te motorizuara per këmbësor - Standardet e produktit,karakteristikat e performancës - Kompletet e dyerve për këmbësor,me ritëm te ndryshëm,fillimisht të dizenjuara për tu montuar te motorizuara pa karakteristikat e rezistencës nga zjarri dhe rrjedhjes së tymit
English
Published 
2014-01-14 
13 € 
PDF
Blej
Specifikime për sinjalizimin në instalimet elektrike me tension të ulët në diapazonin e frekuencave 3 kHz deri 1485 kHzPjesa 2 -2 : Kërkesa për imunitetin për aparatet dhe për sistemet e komunikimit në rrjetin elektrik që punojnë në bandën e frekuencave nga 95 kHz deri 148,5 kHz dhe që synohen të përdoren në mjediset industriale
English
Withdrawn 
2014-07-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Përputhshmëria elektromagnetike -Pjesa 4 : Emetimi dhe imuniteti i aparateve të sinjalizimit dhe telekomunikacionit
English
Published 
2023-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Sistemet e alarmit - Pjesa 4: Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit: Kërkesat e imunitetit për komponentët e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrësi, vjedhja, CCTV, për kontrollin e hyrjes dhe sistemet sociale të alarmit
English
Published 
2023-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike - Standardi i familjes së produktit për veglat e makinerisë - Pjesa 1: Emetimi
English
Published 
2023-07-20 
22 
25 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) - Standarde të familjes së produkteve për veglat e makinerive - Pjesa 2: Imuniteti
English
Published 
2023-07-25 
12 € 
PDF
Blej
Sistemet dhe aparatet e linjave të komunikimit të fuqisë të përdorura në instalimet e tensionit të ulët në diapazonin e frekuencave 1,6 MHz deri në 30 MHz — Pjesa 2-1: Ambientet rezidenciale, tregtare dhe industriale - Kërkesat e imunitetit
English
Published 
2023-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Sistemet dhe aparatet e linjave të komunikimit të fuqisë të përdorura në instalimet e tensionit të ulët në diapazonin e frekuencave 1,6 MHz deri në 30 MHz — Pjesa 2-1: Ambientet rezidenciale, tregtare dhe industriale - Kërkesat e imunitetit
English
Published 
2023-07-05 
57 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje të matjes së elektricitetit(a.c) — Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme, provat dhe kushtet e provave — Pajisjet matëse (Indekset e klasës A,B, dhe C)
English
Published 
2023-07-25 
15 
20 € 
PDF
Blej
Instalime elektrike për ndriçimin dhe sinjalizimin e aerodromeve - Kërkesat teknike për sistemet e kontrollit dhe monitorimit të ndriçimit tokësor aeronautik - Njësit për ç’kyçjen përzgjedhëse dhe monitorimin e llambave individuale
English
Published 
2023-07-25 
32 
29 € 
PDF
Blej
Instalime elektrike për ndriçimin dhe sinjalizimin e aerodromeve - Sistemet vizuale të avancuara për udhëzimin e uljes
English
Published 
2018-02-15 
15 € 
PDF
Blej
SÇelësa për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta - Çelësa elektronikë
42 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1