Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2013/53/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva 2013/53 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 nëntor 2013, në anije rekreative   dhe pajisje personale ujore dhe shfuqizon Direktivën 94/25 / EC

Titulli Anglisht

Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC

Informacion shtesë

Asnjë informacion i shtuar.