Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2006/42/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva 2006/42/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 17 majit 2006 për makinerinë, dhe amendimi i Direktivës 95/16/EC (rinovim)

Titulli Anglisht

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

Informacion shtesë

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)