Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2014/33/EU

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva 2014/33 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me ashensorët dhe komponentët e sigurisë për ashensorët (riformulohet)

Titulli Anglisht

Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts (recast)

Informacion shtesë

Asnjë informacion i shtuar.