Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2008/57/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

DIREKTIVA 2008/57/EC E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT datës 17 qershor 2008 mbi ndërveprimin e sistemit hekurudhor brenda Komunitetit (rinovim)

Titulli Anglisht

DIRECTIVE 2008/57/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 June 2008 on the interoperability of the rail system within the Community (Recast)

Informacion shtesë

NULL