Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

641/2009

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Rregullore e Komisionit (EC) Nr.641/2009 e 22 korrikut 2009 në implementim të Direktivës 2005/32/EC e Parlamentit Europian dhe Këshillit në lidhje me kërkesat e ekodizajnit ...

Titulli Anglisht

Commission Regulation (EC) No 641/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products

Informacion shtesë

NULL