Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

206/2012

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Rregullore e Komisionit (EC) Nr.206/2012 e 6 marsit 2012 në implementim të Direktivës 2009/125 EC të Parlamentit Europian dhe Këshillit në lidhje me kërkesat e ekodizajnit për kondicionerët e ajrit dhe ventilatorët freskues

Titulli Anglisht

Commission Regulation (EU) No 206/2012 of 6 March 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans

Informacion shtesë

NULL