Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

305/2011

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Rregullorje (EU) Nr.305/2011 e Parlamentit evropian dhe Këshillit e 9 marsit 2011 duke tërhequr krikteret e harmonizimit të tregut për produktet ndërtimore dhe shfuqizimin e Direktivës së Këshillit 89/106/EEC

Titulli Anglisht

Regulation (eu) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 march 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing council directive 89/106/eec

Informacion shtesë

NULL