Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2006/95/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva 2006/95/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 12 dhjetorit 2006 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve anëtare lidhur me pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit të caktuar (versioni i kodifikuar)

Titulli Anglisht

Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (codified version)

Informacion shtesë

NULL