Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

89/336/EEC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva e Keshillit 89/336/EEC 3 Maj 1989 Kompatibiliteti elektromagnetik (EMC)

Titulli Anglisht

Electromagnetic compatibility (EMC)

Informacion shtesë

NULL