Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2001/16/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva 2001/16/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 19 marsit 2001 mbi ndërveprimin e sistemit hekurudhor konvencional trans-evropian

Titulli Anglisht

Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the interoperability of the trans-European conventional rail system

Informacion shtesë

NULL