Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

92/31/EEC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Kompatibiliteti elektromagnetik (Amendim i Direktivës 89/336/EEC)

Titulli Anglisht

Electromagnetic compatibility (Dir. 89/336/EEC amendment)

Informacion shtesë

NULL