Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

93/68/EEC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktivë e Këshillit që amendon Direktivën 90/396/EEC (enë të thjeshta presioni), 88/378/EEC (siguria e lojrave), 89/106/EEC (produkte ndërtimi), 89/336/EEC (kompatibiliteti elektromagnetik), 89/392/EEC (makineria), 89/686/EEC (pajisje mbrojtëse personale), 90/384/EEC (instrumenta automatikë të peshimit), 90/385/EEC (pajisje aktive mjekësore të implantueshme), 90/396/EEC (pajisje shtëpiake që djegin lëndë djegëse në gjendje të gaztë), 91/263/EEC (pajisje të terminaleve të telekominukacionit), 92/42/EEC dhe 73/23/EEC

Titulli Anglisht

Council Directive amending Dir. 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC and 73/23/EEC

Informacion shtesë

NULL