Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

66/2014

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Rregullorja e Komisionit (EU) Nr 66/2014 më datë 14 janar 2014 për zbatimin e Direktivës 2009/125 / EC e Këshillit dhe të Parlamentit Evropian në lidhje me kërkesat e eko-dizajnin për furrat e brendshme, furrat due sistemin e ngrohjes.

Titulli Anglisht

Commission Regulation (EU) No 66/2014 of 14 January 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for domestic ovens, hobs and range hoods

Informacion shtesë

Asnjë informacion i shtuar.