Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

278/2009

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Rregullore e Komisionit (EC) Nr.278/2009 e 6 prillit 2009 në implementim të Direktivës 2005/32/EC të Parlamentit Europian dhe Këshillit në lidhje me kërkesat e ekodizajnit të shpenzuesve elektrik të pakarikueshëm dhe efiçencën aktive mesatare (teksti relevant me EEA)

Titulli Anglisht

Commission Regulation (EC) No 278/2009 of 6 April 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies (Text with EEA relevance)

Informacion shtesë

NULL