Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

89/106/EEC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva e Keshillit 89/106/EEC ne 21 Dhjetor 1988 per Produkte ndërtimi

Titulli Anglisht

Construction products

Informacion shtesë

NULL