Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

93/95/EEC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Pajisje mbrojtëse personale (Amendimi i Direktivës 89/686/EEC)

Titulli Anglisht

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

Informacion shtesë

NULL