Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

1907/2006

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Rregullore e Komisionit (EC) Nr.1907/2006 e Parlamentit Europian dhe Këshillit e 18 dhjetorit 2006 mbi Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe restrikcionin e kemikaljeve (REACH), themelimi i Agjencisë evropiane të kemikaljeve, amendimi i Direktivës 1999/45/EC dhe shfuqizimi i Rregullores së Këshillit(EEC) Nr.793/93 dhe Rregullores së Këshillit (EC) Nr.1488/94 si dhe Direktisës së Këshillit 76/796/EEC dhe Direktivës së Komisionit 91/155/EEC, 93/105/EC dhe 2000/21 EC

Titulli Anglisht

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC

Informacion shtesë

NULL