Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2009/105/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Enët e thjeshta nën presion

Titulli Anglisht

Simple pressure vessels

Informacion shtesë

NULL