Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

92/75/EEC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Tregimi përmes etiketimit dhe informacionit standard të produktit për konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera nga pajisjet shtëpiake

Titulli Anglisht

Indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by household appliances

Informacion shtesë

NULL