Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

94/27/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Kufizime mbi organizimin e shitjes dhe përdorimin e disa substancave dhe përgatitjeve të rrezikshme (Amendimi i 12-të i Direktivës 76/769/EEC)

Titulli Anglisht

Restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (Dir. 76/769/EEC 12th amendment)

Informacion shtesë

NULL