Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2009/48/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

DIREKTIVA 2009/48/EC E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT e 18 qershor 2009 mbi sigurinë e lodrave

Titulli Anglisht

DIRECTIVE 2009/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the Safety of Toys

Informacion shtesë

NULL