Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2014/29/EU

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva 2014/29 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2016 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me bërjen të disponueshme në treg të enëve të thjeshta nën presion

Titulli Anglisht

Directive 2014/29/EU of The European Parliament and of the Council of 26 February 2016 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels

Informacion shtesë

Asnjë informacion i shtuar.