Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2014/35/EU

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva 2014/35 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me bërjen të disponueshme në treg të pajisjeve elektrike të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit

Titulli Anglisht

Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Informacion shtesë

Asnjë informacion i shtuar.