Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2014/30/EU

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva 2014/30 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike (ripunimi)

Titulli Anglisht

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

Informacion shtesë

Asnjë informacion i shtuar.