Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2014/53/EU

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva 2014/53 / EU i Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 16 prillit 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me bërjen te disponueshme në treg të pajisjeve radio dhe shfuqizimin e Direktivës 1999/5 / EC

Titulli Anglisht

Directive 2014/53/EU of The European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

Informacion shtesë

Asnjë informacion i shtuar.