Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

2009/23/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

DIREKTIVA 2009/23/EC E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT e 23 prill 2009 për peshoret jo-automatike (versioni kodifikuar)

Titulli Anglisht

DIRECTIVE 2009/23/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on non-automatic weighing instruments (Codified version)

Informacion shtesë

NULL