Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

1999/5/EC

Lidhje të dobishme

Titulli Shqip

Direktiva 1999/5/EC e Parlmentit Evropian dhe e Këshillit e datës 9 Mars 1999 mbi pajisjet radio dhe pajisjet e terminalit të telekomunikimeve dhe njohja e ndërsjelltë e konformitetit të tyre

Titulli Anglisht

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

Informacion shtesë

NULL