Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-2

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-2 » Programi i Punës i KT-2
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-2
Produkte të naftës - Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve aromantikë në distilatet e mesme - Metoda kromatografike me performancë të lartë në fazë të lëngët nëpërmjet gjurmimit të indeksit të refraksionit
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection
KT-2
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
EN 12916:2024
Produkte të naftës - Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve aromantikë në distilatet e mesme - Metoda kromatografike me performancë të lartë në fazë të lëngët nëpërmjet gjurmimit të indeksit të refraksionit
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection
KT-2
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-17
EN 14334:2023
Pajisjet dhe pjesët e këmbimit për GLN - Inspektimi dhe testimi i autoçisternave për GNL
LPG equipment and accessories - Inspection and testing of LPG road tankers
KT-2
2019-07-30
2019-07-30
2019-07-30
ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010; EN ISO 13628-1:2005/A1:2010
Industritë e naftës dhe gazit natyror- Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit - Pjesa 1:Kërkesa të përgjithëshmë dhe rekomandime - Amendamenti 1:Korrigjon Pikën 6 (ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010).
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 1: General requirements and recommendations - Amendment 1: Revised Clause 6 (ISO 13628-1:2005/Amd 1:2010)
KT-2
2019-07-30
2019-07-30
2019-07-30
ISO 13628-1:2005; EN ISO 13628-1:2005
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 1 : Kërkesa dhe rekomandime të përgjithshme (ISO 13628 -1 : 2005)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 1: General requirements and recommendations (ISO 13628-1:2005)
KT-2
2019-07-30
2019-07-30
ISO 13628-2:2006/Cor 1:2009; EN ISO 13628-2:2006/AC:2009
Industritë e naftës dhe gazit natyral - Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit - Pjesa 2: Sistemet e tubave fleksibël të pabashkuar për përdorime nënujore dhe detare (ISO 13628-2:2006/Kor.1:2009)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 2: Unbonded flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628-2:2006/Cor 1:2009)
KT-2
2019-07-30
2019-07-30
2019-07-30
ISO 13628-2:2006; EN ISO 13628-2:2006
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Projektimi dhe shfrytëzimi i sistemeve nënujore të prodhimit Pjesa 2 : Sistemet e tubave fleksibël të pabashkuar për përdorime nënujore dhe detare (ISO 13628 -2 : 2006) Petroleum and natural gas industries -Design and operation of subsea production systems -Part 2 : Unbonded flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628 -2 : 2006)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 2: Unbonded flexible pipe systems for subsea and marine applications (ISO 13628-2:2006)
KT-2
2019-07-30
2019-07-30
2019-07-30
ISO 14723:2009; EN ISO 14723:2009
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Sistemet e transportimit me tubacione -Valvola të tubacioneve nënujore
Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Subsea pipeline valves (ISO 14723:2009)
KT-2
2019-07-30
2019-07-30
ISO 15138:2018; EN ISO 15138:2018
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Instalimet detare të prodhimit -Ngrohja, ventilimi dhe ajër -kondicionimi
Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations - Heating, ventilation and air-conditioning (ISO 15138:2018)
KT-2
2019-07-30
2019-07-30
ISO 19900:2019; EN ISO 19900:2019
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa të përgjithshme për strukturat në det të hapur
Petroleum and natural gas industries - General requirements for offshore structures (ISO 19900:2019)
KT-2
2019-07-30
2019-07-30
ISO 19901-1:2015; EN ISO 19901-1:2015
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Kërkesat specifike për strukturat detare -Pjesa 1 : Elementet e projektimit dhe shfrytëzimit mesoqeanik
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 1: Metocean design and operating considerations (ISO 19901-1:2015)
KT-2
2019-07-30
2019-07-30
ISO 19901-5:2016; EN ISO 19901-5:2016
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa specifike për strukturat në det të hapur -Pjesa 5 : Kontrolli i peshës gjatë projektimit dhe ndërtimit
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 5: Weight control during engineering and construction (ISO 19901-5:2016)
KT-2
2019-07-30
2019-07-30
ISO 19901-7:2013; EN ISO 19901-7:2013
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Kerkesat specifike per strukturat detare -Pjesa 7 : Sistemet e fiksimit dinamik te anijes se shpimit per strukturat notuese detare dhe agregatet e levizshme detare
Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 7: Stationkeeping systems for floating offshore structures and mobile offshore units (ISO 19901-7:2013)
KT-2
2020-02-10
2020-02-10
EN ISO 3977-5:2003/AC:2007
Gas turbines - Procurement - Part 5: Applications for petroleum and natural gas industries (ISO 3977-5:2001)
KT-2
2020-02-10
2020-02-10
ISO 4257:2001/Cor 1:2007; EN ISO 4257:2001/AC:2007
Liquefied petroleum gases - Method of sampling (ISO 4257:2001/Cor.1:2007)

15 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1