Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-15

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-15 » Programi i Punës i KT-15
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
CEN/TS 17021:2017
Shkarkimet nga burimet stacionare - Përcaktimi i përqëndrimit në masë të dioksidit të squfurit nëpërmjet teknikave instrumentale
Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of sulphur dioxide by instrumental techniques
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 13656:2020
Toka, mbetjet biologjike të trajtuara, llumi dhe mbetjet - Tretja me një përzierje acidi klorhidrik (HCl), nitrik (HNO3) dhe tetrafluoroborik (HBF4) ose hidrofluoror (HF) për përcaktimin e mëvonshëm të elementeve
Soil, treated biowaste, sludge and waste - Digestion with a hydrochloric (HCl), nitric (HNO3) and tetrafluoroboric (HBF4) or hydrofluoric (HF) acid mixture for subsequent determination of elements
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 14792:2017
Shkarkimet nga burimet stacionare - Përcaktimi i përqendrimit në masë të oksideve të azotit (NOx) - Metodë referuese : Kimiluminishenca.
Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides - Standard reference method: chemiluminescence
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 17141:2020
Dhomat me ajër të filtruar dhe mjediset e kontrolluara që lidhen më to - Kontrolli i ndotjeve biologjike - Pjesa 1 : Parimet e përgjithshme dhe metodat.
Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 17255-2:2020
Shkarkimet nga burimet stacionare - Sistemet e marrjes dhe trajtimit të të dhënave - Pjesa 2: Specifikimi i kërkesave për sistemet e marrjes dhe trajtimit të të dhënave
Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 2: Specification of requirements on data acquisition and handling systems
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 17389:2020
Shkarkimet nga burimet stacionare - Procedurat e sigurimit të cilësisë dhe kontrollit të cilësisë për monitoruesit e automatizuar për ndalimin e pluhurit ndaj bimëve
Stationary source emissions - Quality assurance and quality control procedures for automated dust arrestment plant monitors
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 50050-1:2013
Pajisje elektrostatike dore për spërkatje - Kërkesa të sigurisë - Pjesa 1: Pajisje dore të sprucimit për materiale veshëse prej lëngjesh të djegshëm
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 1: Hand-held spraying equipment for ignitable liquid coating materials
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 50050-2:2013
Pajisje elektrostatike dore për spërkatje - Kërkesa të sigurisë - Pjesa 2: Pajisje dore të sprucimit të veshjeve në trajtë pluhuri të djegshëm
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 2: Hand-held spraying equipment for ignitable coating powder
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 50050-3:2013
Pajisje elektrostatike dore për spërkatje - Kërkesa të sigurisë - Pjesa 3: Pajisje dore të sprucimit të koagulantit të djegshëm
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 3: Hand-held spraying equipment for ignitable flock
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 50104:2019
Aparate elektrike për zbulimin dhe matjen e oksigjenit - Kërkesa të performancës dhe metoda prove
Electrical equipment for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 50176:2009
Pajisje të palëvizshme të projektimit elektrostatik për materiale veshëse prej lëngu të djegshëm - Kërkesat e sigurisë
Stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating material - Safety requirements
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 50270:2015/AC:2016-08
Përputhshmëria elektromagnetike - Aparate elektrike për zbulimin dhe matjen e gazrave të djegshëm, të gazrave helmuese ose të oksigjenit
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 50270:2015
Përputhshmëria elektromagnetike - Aparate elektrike për zbulimin dhe matjen e gazrave të djegshëm, të gazrave helmuese ose të oksigjenit
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 50271:2018
Aparatura elektrike për përcaktimin dhe matjen e gazeve të djegshëm, të gazeve helmues ose të oksigjenit - Kërkesa dhe prova për aparaturat që përdorin softuere dhe/ose teknologji shifrore
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 50303:2000
Pajisjet e grupit I të kategorisë M1 të destinuara për të funksionuar në atmosferat e rrezikuara nga gazi i minierës dhe/ose nga pluhuri i qymyrit
Group I, Category M1 equipment intended to remain functional in atmospheres endangered by firedamp and/or coal dust
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 50381:2004/corrigendum Dec. 2005
Dhoma të ventiluara të transportueshme me ose pa një burim të brëndshëm çlirimi
Transportable ventilated rooms with or without an internal source of release
KT-15
2020-06-09
2020-06-09
EN 50434:2014
Safety of household and similar appliances - Particular requirements for mains operated shredders and chippers
KT-15
2023-05-22
2023-05-22
2023-07-24
EN 50495:2010
Pajisjet e sigurisë të nevojshme për funksioimin e sigurtë të pajisjeve në lidhje me rrezikun e shpërthimit
Safety devices required for the safe functioning of equipment with respect to explosion risks
KT-15
2020-06-09
2020-06-09
EN 50636-2-100:2014
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-100: Particular requirements for hand-held mains-operated garden blowers, vacuums and blower vacuums
KT-15
2020-06-09
2020-06-09
EN 50636-2-91:2014
Specifikime për pajsjet elektroshtëpiake dhe për pajisjet elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -91 : Kërkesa të veçanta për kositëset e barit , elektrike që mbahen me dorë dhe kostëse anësore të barit
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-91: Particular requirements for walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers

29 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1