Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-15

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-15 » Programi i Punës i KT-15
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-15
2024-04-23
2024-04-23
2024-06-24
EN 124-1:2015
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 1: Përkufizimet, klasifikimi, parime të përgjithshme të projektimit, kërkesat e performancës dhe metoda prove
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods
KT-15
2024-04-23
2024-04-23
2024-06-24
EN 124-2:2015
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 2: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej gize
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron
KT-15
2024-04-23
2024-04-23
2024-06-24
EN 124-3:2015
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 3: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej çeliku ose aliazhe alumini
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 3: Gully tops and manhole tops made of steel or aluminium alloys
KT-15
2024-04-23
2024-04-23
2024-06-24
EN 124-4:2015
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 4: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej çeliku të përforcuar me beton
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 4: Gully tops and manhole tops made of steel reinforced concrete
KT-15
2024-04-23
2024-04-23
2024-06-24
EN 124-5:2015
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 5: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej materialesh të përziera
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 5: Gully tops and manhole tops made of composite materials
KT-15
2024-04-23
2024-04-23
2024-06-24
EN 124-6:2015
Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve - Pjesa 6: Rrafshet e sipërme të ullukëve dhe të dritarëzave (hapësirave) për qarkullimin e automjeteve dhe zonat e këmbësorëve prej polipropileni (PP), polietileni (PE) ose poli (vinil kloridi) të paplastifikuar (PVC-U)
Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 6: Gully tops and manhole tops made of polypropylene (PP), polyethylene (PE) or unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
KT-15
2024-04-23
2024-04-23
2024-06-24
EN 14789:2017
Shkarkimet nga burimet stacionare - Përcaktimi i përqëndrimit në vëllim të oksigjenit - Metoda standarde referuese: Paramagnetizmi
Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism
KT-15
2020-06-09
2020-06-09
EN 50434:2014
Safety of household and similar appliances - Particular requirements for mains operated shredders and chippers
KT-15
2020-06-09
2020-06-09
EN 50636-2-100:2014
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-100: Particular requirements for hand-held mains-operated garden blowers, vacuums and blower vacuums
KT-15
2020-06-09
2020-06-09
EN 50636-2-91:2014
Specifikime për pajsjet elektroshtëpiake dhe për pajisjet elektrike të ngjashme -Pjesa 2 -91 : Kërkesa të veçanta për kositëset e barit , elektrike që mbahen me dorë dhe kostëse anësore të barit
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-91: Particular requirements for walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers
KT-15
2020-06-09
2020-06-09
EN 50636-2-92:2014
Pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to -Siguria Pjesa 2 -92 : Kërkesa të veçanta për shkrifëruesit dhe ajruesit e livadheve që drejtohet kryesisht nga personat duke ecur
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-92: Particular requirements for pedestrian-controlled mains-operated lawn scarifiers and aerators
KT-15
2020-06-09
2020-06-09
EN 50636-2-94:2014
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-94: Particular requirements for scissors type grass shears
KT-15
2023-12-11
2023-12-11
EN 60079-2:2014/AC:2015
Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p"

13 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1