Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-17

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-17 » Programi i Punës i KT-17
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 12665:2018
Drita dhe ndriçimi - Termat bazë dhe kriteret për specifikimin e kërkesave për ndriçimin
Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 13476-3:2018+A1:2020
Sistemi di tubazioni in plastica per scarichi sotterranei non in pressione e fognature - Sistemi di tubazioni a parete strutturata in poli(cloruro di vinile) non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie liscia superficie interna ed esterna profilata e il sistema, Tipo B
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 1360:2013
Gypat dhe montimet e zorrëve prej gome dhe plastike për sistemet e shpërndarjes së karburantit të matur - Specifikimi
Rubber and plastic hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing systems - Specification
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 14420-1:2013
Rakorderitë e tubave me element shtrëngimi -Pjesa 1: Kërkesat, tipet(llojet) e të fiksuarit dhe bashkimit , projektimi dhe prova
Hose fittings with clamp units - Part 1: Requirements, types of fixing and connection, designation and testing
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 14420-5:2013
Rakorderitë e tubave me element shtrëngimi - Pjesa 5: Bashkimet me fileta
Hose fittings with clamp units - Part 5: Threaded connections
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 14420-6:2013
Nyje bashkuese të tipit me shtrëngim për tubat e gomës të transportimit (LPG)
Hose fittings with clamp units - Part 6: TW tank truck couplings
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 14422:2013
Nyje bashkuese të tipit me shtrëngim për tubat e gomës të transportimit (LPG)
Clamp type coupling assemblies for liquefied petroleum gas (LPG) transfer hoses
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 14424:2013
Rakordet për tubat e gomës me fole shtrënguese të filetuar
Hose fittings with screwed ferrules
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 40-3-1:2013
Kollonat ndriçuese - Pjesa 3 - 1: Projektimi dhe verifikimi - Specifikimi për ngarkesat karakteristike
Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - Specification for characteristic loads
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 40-3-2:2013
Kollonat ndriçuese - Pjesa 3 - 2: Projektimi dhe verifikimi - Verifikimi nga testimi
Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by testing
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 40-3-3:2013
Kollonat ndriçuese - Pjesa 3 - 3: Projektimi dhe verifikimi - Verifikimi nga përllogaritjet
Lighting columns - Part 3-3: Design and verification - Verification by calculation
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 50156-1:2015
Pajisje elektrike për furra dhe pajisje ndihmëse - Pjesa 1: Kërkesa për zbatim, projektim dhe instalim
Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation
KT-17
2023-05-17
2023-05-17
2023-05-17
EN 50156-1:2015
Pajisjet elektrike për furnaltat dhe pajisjet ndihmëse Pjesa 1 : Kërkesat për instalimin dhe projektimin
Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 50290-2-23:2013
Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-23: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimit - Izolim prej polietileni për kabllot shumëçiftëshe të përdorur ne rrjetat e aksesit të telekomunikacionit: Kabllot për mjedise të jashtme
Communication cables - Part 2-23: Common design rules and construction - Polyethylene insulation for multi-pair cables used in access telecommunication networks: Outdoor cables
KT-17
2023-05-17
2023-05-17
2023-05-17
EN 50290-2-23:2013
Kabllot e komunikimit -Pjesa 2 -23 : Rregullat e zakonshme te projektimit dhe ndertimit -Izolimi PE
Communication cables - Part 2-23: Common design rules and construction - Polyethylene insulation for multi-pair cables used in access telecommunication networks: Outdoor cables
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
prEN 50290-2-24
Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-24: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Veshje prej komponimeve të polietilenit
Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - Polyethylene sheathing compound
KT-17
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
EN 50290-2-25:2013
Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-25: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimit - Përbërjet izoluese prej polipropileni
Communication cables - Part 2-25: Common design rules and construction - Polypropylene insulation compounds
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
EN 50290-2-25:2013
Kabllot e komunikacionit -Pjesa 2 -25 : Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi -Komponimet izoluese prej polipropileni
Communication cables - Part 2-25: Common design rules and construction - Polypropylene insulation compounds
KT-17
2023-05-23
2023-05-23
2023-07-25
prEN 50290-2-27
Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2 - 27: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet veshëse termoplastike ngadalësuese të flakës së lirë halogjene
Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free polyolefin based sheathing compounds for cables having improved flame and fire properties (HFFR)
KT-17
2023-05-17
2023-05-17
2023-05-17
EN 50290-4-1:2014
Kabllot per komunikim -Pjesa 4 -1 : Metodat e proves mjedisore -Konsiderata te pergjithshme per perdorimin e kabllove -Kushtet mjedisore dhe aspektet e sigurise
Communication cables - Part 4-1: General considerations for the use of cables - Environmental conditions and safety aspects

32 gjetur, faqja1 nga2 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1