Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-17

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-17 » Programi i Punës i KT-17
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 1057:2006+A1:2010
Bakër dhe lidhjet e bakrit - Tuba bakri të rumbullakët të pa salduar për ujë dhe gas për përdorime sanitare dhe ngrohje
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 1090-2:2018
Realizim i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini - Pjesa 2: Kërkesa teknike për realizimin e konstruksioneve prej çeliku
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 1090-3:2019
Realizim i konstruksioneve prej çeliku dhe alumini - Pjesa 3: Kërkesat teknike për strukturat e aluminit
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 12193:2018
Dritë dhe ndriçim - Ndriçimi në sporte
Light and lighting - Sports lighting
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 12201-2:2011+A1:2013
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza nën presion -Polietileni (PE) - Pjesa 2: Tubat
Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 12464-2:2014
Drita dhe ndriçimi - Ndriçimi i vendeve të punës - Pjesa 2: Ndriçimi i jashtëm
Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 12472:2020
Metoda për simulimin e konsumit të përshpejtuar dhe gërryerjes për detektimin e çlirimit të nikelit nga artikujt e veshur
Method for the simulation of accelerated wear and corrosion for the detection of nickel release from coated items
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 12814-4:2018/AC:2018
Prova e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike gjysëm fabrikate - Pjesa 4: Prova e çvoshkjes
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 12814-4:2018
Prova e bashkimeve të salduara të produkteve termoplastike gjysëm fabrikate - Pjesa 4: Prova e çvoshkjes
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13067:2020
Personeli për saldimin e plastikës - Kualifikimi i saldatorëve - Kompletet e tubave të salduara me termoplastikë
Plastics welding personnel - Qualification of welders - Thermoplastics welded assemblies
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13100-1:2017
Testimi jo shkatërrues i bashkueseve të salduara të produkteve temoplastikë gjysëm fabrikate - Pjesa 1: Ekzaminimi vizual
Non destructive testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 1: Visual examination
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13201-2:2015
Dritat e rrugëve Pjesa 2 : Kërkesat e performances
Road lighting - Part 2: Performance requirements
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13201-3:2015
Dritat e rrugëve -Pjesa 3 : Përllogaritja e performance
Road lighting - Part 3: Calculation of performance
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13201-4:2015
Dritat e rrugëve -Pjesa 4 : Metodat e matjes së ndriçimit të performances
Road lighting - Part 4: Methods of measuring lighting performance
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13207:2018
Plastika –Shtresa të holla termoplastike për silazh dhe tuba për përdorim në bujqësi
Plastics - Thermoplastic silage films and tubes for use in agriculture
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13341:2005+A1:2011
Rezervuarët statikë prej termoplastesh për depozitim mbi tokë për vajra për ngrohje shtëpiake, vajguri, dhe karburante diezel - Rezervuarët prej polietileni të prodhuar me fryrje, prej polietileni dhe poliamidi 6 të polimerizuar me anë të amoniakut të formuar me përsëritje periodike - Kërkesat dhe metodat e provës.
Static thermoplastic tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded and rotationally moulded polyethylene tanks and rotationally moulded tanks made of anionically polymerized polyamide 6 - Requirements and test methods
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13476-1:2018
Sistemet e tubave plastikë për drenazhimin dhe kullimin e nëntokës pa presion -Strukturat e sistemeve të tubave në mur të paplastifikuara prej poli (vinil kloridi) (PVC -U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 1 Kërkesa të përgjithshme dhe karakteristikat e performancës
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1:General requirements and performance characteristics
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13476-2:2018+A1:2020
Sisteme tubacionesh plastike për kullimin dhe kanalizimet nëntokësore pa presion - Sisteme tubacionesh me mure të strukturuara prej poli(vinilklorid) të paplastifikuar (PVC-U), polipropilen (PP) dhe polietileni (PE) - Pjesa 2: Specifikimet për tubacionet dhe pajisjet me të lëmuara Sipërfaqja e brendshme dhe e jashtme dhe sistemi, Tipi A
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13598-1:2020
Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujërave të zeza pa presion -Polivinilkloridi i paplastifikuar (PVC -U) polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) -Pjesa 1 : Specifikimet për aksesorët e pajisjeve
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers
KT-17
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28
EN 13598-2:2020
Sisteme tubacionesh plastike për kullimin nëntokësor dhe kanalizimet pa presion - Poli(vinilklorid) i paplastifikuar (PVC-U), polipropileni (PP) dhe polietileni (PE) - Pjesë 2: Specifikimet për pusetat dhe dhomat e inspektimit 2: Specifikimet për pusetat dhe dhomat e inspektimit
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers

60 gjetur, faqja1 nga3 Shtyp rezultatin e kërkimit      
1