Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

KT-3 KT. për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë

Kod: KT-3
Status: Active
Kryetar: Edmond Hajrizi
Sekretar: Besa Berisha

Titulli Shqip

KT. për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë

Titulli Anglisht

TC for Quaality Management Systems

Fushë

Menagjimi i cilësisë (sistemet e menagjimit të cilësisë dhe mbështetje e teknologjive) sikurse edhe standardizmimi në sektorët specifik në bazë të kërkesave të sektorëve relevant, etj.

Fushë në anglisht

Quality management (generic quality management systems and supporting technologies), as well as quality management standardization in specific sectors at the request of the affected sectors, etc.

Marrëdhëniet me të gjitha komitetet ndërkombëtare / evropiane

CEN/TC 391

Societal and Citizen Security

CEN/CLC/JTC 1

Criteria for conformity assessment bodies

CEN/WS ESI

Electronic Signatures

CEN/CLC/WG QS

CEN/CENELEC Coordinating working group on quality supplements

CEN/TC 279

Value management - Value analysis, function analysis

ASD/PROC

Procedures

ASD/QUAL

Quality

ASD-STAN

Aerospace

CEN/SS F20

Quality assurance

CEN/TC 348

Facility Management

CEN/TC 3

Kitchen equipment; functional dimensions

CEN/TC 1

Oil and gas pipelines; pipe requirements

CLC/SR 56

Dependability

CLC/SR 56

Dependability

ISO/TC 176/SC 2

Quality systems

ISO/TC 176/SC 3

Supporting technologies

ISO/CASCO

Committee on conformity assessment

ISO/TC 37

Language and terminology

ISO/TC 260

Human resource management

ISO/TC 176

Quality management and quality assurance

ISO/TC 279

Innovation management

ISO/TC 262

Risk management

CEN/TC 389

Innovation Management

ISO/TC 276

Biotechnology

ISO/TC 292

Security and resilience

ISO/TC 283

Occupational health and safety management

CEN/TC 368

Product Identification

CEN/TC 353

Information and Communication Technologies for Learning, Education and Training

TC 3

Documentation, graphical symbols and representations of technical information

CLC/SR 3

Information structures, documentation and graphical symbols

CLC/SR 3

Information structures, documentation and graphical symbols

ISO/TC 309

Governance of organizations

CEN/CLC/JTC 1

Criteria for conformity assessment bodies

ISO/PC 308

Chain of custody - General terminology and models

ISO/TC 304

Healthcare organization management