Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Programi i Punës i KT-3

Shtëpi » Standardizim » Komitetet Teknike » KT-3 » Programi i Punës i KT-3
Numri:       TC:       Faza:            

Kod
Faza
TC
Parashikuar
Filloj
Mbaroj
KT-3
2023-12-26
2023-12-26
EN 2002-21:2019
Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Part 21: Radiographic testing of castings
KT-3
2021-09-21
2021-09-21
ISO/IEC 17050-2:2004; EN ISO/IEC 17050-2:2004
Conformity assessment - Supplier''s declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation (ISO/IEC 17050-2:2004)
KT-3
2021-09-28
2021-09-28
IEC 31010:2019
Risk management -- Risk assessment techniques
KT-3
2020-12-09
2020-12-09
ISO 17034:2016
General requirements for the competence of reference material producers
KT-3
2021-09-20
2021-09-20
ISO 20387:2018
Biotechnology -- Biobanking -- General requirements for biobanking
KT-3
2021-09-20
2021-09-20
ISO 22301:2019
Security and resilience -- Business continuity management systems -- Requirements
KT-3
2021-09-28
2021-09-28
ISO 22313:2020
Security and resilience -- Business continuity management systems -- Guidance on the use of ISO 22301
KT-3
2021-02-25
2021-02-25
ISO 56000:2020
Menaxhim i novacionit - Parimet bazë dhe fjalori (ISO 56000:2020)
Innovation management -- Fundamentals and vocabulary
KT-3
2021-09-21
2021-09-21
ISO 9004:2018
Quality management -- Quality of an organization -- Guidance to achieve sustained success
KT-3
2020-11-12
2020-11-12
ISO/IEC 17000:2020
Conformity assessment -- Vocabulary and general principles
KT-3
2020-11-12
2020-11-12
ISO/IEC 17021-1:2015
Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems Requirements
KT-3
2021-09-20
2021-09-20
ISO/IEC 17021-2:2016
Vlerësimi i përputhshmërisë – Kërkesat për trupat, që kryejnë kontroll dhe certifikim të sistemeve të menaxhimit – Pjesa 2: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit mjedisor
Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems
KT-3
2020-12-14
2020-12-14
ISO/IEC 17021-3:2017
Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
KT-3
2021-09-21
2021-09-21
ISO/IEC 17024:2012
Conformity assessment -- General requirements for bodies operating certification of persons
KT-3
2020-12-11
2020-12-11
ISO/IEC 17025:2017
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
KT-3
2021-09-20
2021-09-20
ISO/IEC 17029:2019
Conformity assessment -- General principles and requirements for validation and verification bodies
KT-3
2020-12-11
2020-12-11
ISO/IEC 17040:2005
Conformity assessment -- General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies
KT-3
2020-12-11
2020-12-11
ISO/IEC 17065:2012
Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying products, processes and services
KT-3
2021-09-20
2021-09-20
ISO/IEC 17067:2013
Conformity assessment -- Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes

19 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1